Cách mạng Tháng Tám 1945 – Cuộc cách mạng vô sản kiểu mẫu, mở ra kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam

(Thanh Khoa)

Lẽ ra tôi không viết bài với tựa đề này, vì ý nghĩa và tầm vóc vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã có rất nhiều bài viết đã khẳng định, ngay cả những người ở phía bên kia cũng phải thừa nhận. Tuy nhiên, tình cờ tôi đọc được một bài báo trên mạng viết về nội dung cuộc phỏng vấn của một nhà báo Trần Quang Thành (mà cũng chẳng biết nhà báo này của báo nào, ông ấy là ai) với ông Nguyễn Gia Kiểng (một nhân vật tôi đã biết tường tận về thân thế và nghề nghiệp của ông ta) qua một số bài viết của ông ấy gần đây.

Trước hết, xin được nói với ông Kiểng thế này: bài phỏng vấn của ông với nhà báo Quang Thành được thực hiện ở nước ngoài và gửi về Việt Nam, nếu như bài phỏng vấn này diễn ra trên đất Việt Nam, ông và ông nhà báo đó còn ngồi ở Việt Nam chắc giờ cũng chẳng cần gì nói thêm với các ông nữa, vì các ông đã không dám bước ra khỏi cửa hoặc là đã không còn tồn tại.…

Read more

Phải chăng lập đảng là cái cớ để lừa đảo, ăn chặn?

(Mạnh Hiếu)

Thời gian gần đây, các hội, nhóm người Việt sống lưu vong ở nước ngoài tự dấy lên phong trào đấu tranh đòi dân chủ ở Việt Nam, trên mạng xã hội và bằng những con đường bất hợp pháp, họ phát tán tài liệu vào nước ta, kêu gọi tập hợp lực lượng, hỗ trợ tài chính để hoạt động chống Đảng, Nhà nước và cuộc sống hòa bình của nhân dân ta. Thoảng qua bề ngoài, tưởng như một cao trào đấu tranh dân chủ thời kỳ 1936 – 1939, nhưng tìm hiểu thực chất bên trong, đó chỉ là lời lẽ lừa đảo của một nhóm người, thậm chí một vài người đang sống lưu vong. Đọc trên mạng xã hội thấy các đảng phái ra đời, phát triển như “nấm sau mưa rào” với rất nhiều danh xưng như “Đảng dân chủ thế kỷ 21”, “Đảng Dân Chủ Việt Nam”, “Đảng Thăng Tiến”, “Cao trào nhân bản”, “Diễn đàn xã hội dân sự”, “Phong trào con đường VN”, “Hội phụ nữ nhân quyền”, v.v.…

Read more

Một sự võ đoán thiển cận!

(Văn Kiệt)

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, nhất là khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có chuyến thăm Hoa Kỳ vào tháng 7 năm 2015, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện một số bài viết với lời lẽ hết sức võ đoán, sặc “mùi” phản động, rằng “Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản lần thứ XII sẽ thông qua các văn kiện Đảng và xác định chiều hướng chính sách đối nội và đối ngoại trong 5 năm sắp tới. Kết quả là một cuộc chuyển hóa thể chế êm đẹp sẽ diễn ra hay chế độ độc tài độc đảng sẽ tiếp tục thống trị đất nước một cách khắc nghiệt hơn và tàn bạo hơn”.

Cần khẳng định một cách dứt khoát rằng, cả lý luận và thực tiễn đã hoàn toàn bác bỏ luận điểm phản động, phản khoa học nêu trên.…

Read more

Lại một điệp khúc sai trái về vai trò chủ đạo của kinh tế Nhà nước

(Đức Trung)

Trên cơ sở tổng kết lý luận và thực tiễn đổi mới đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục khẳng định kinh tế nhà nước là thành phần kinh tế giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Những tưởng rằng, vấn đề vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước là rõ ràng và được thực tiễn kiểm nghiệm. Ấy vậy mà, hiện nay một số trang mạng xã hội, blog cá nhân tuyên truyền ý kiến của một số người cho rằng: “Xác định kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo là Việt Nam đã phải trả giá quá đắt”; “trong lĩnh vực kinh tế thì thành phần kinh tế nhà nước là thành phần duy nhất xảy ra tham nhũng, là nơi đốt tiền ngân sách, làm khánh kiệt ngân sách quốc gia”,… và như vậy là “Việt Nam là nước không chịu phát triển”.…

Read more

Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lê-nin con đường cứu nước và phát triển đúng đắn cho dân tộc ta, Người đã khẳng định: bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin. Tuy nhiên, các thế lực thù địch xưa nay vẫn luôn phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, và cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sai lầm khi lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm cơ sở lý luận cho con đường phát triển của xã hội Việt Nam.…

Read more

Nắm vững và thực hiện có hiệu quả mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Văn kiện Đại hội XI của Đảng yêu cầu phải “kiên định mục tiêu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, vì đây vừa là mục tiêu, lý tưởng, vừa thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng phù hợp trong từng thời kỳ lịch sử là một trong những nguyên nhân của thành tựu cách mạng nước ta. Đặc biệt, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới cũng như những thuận lợi và khó khăn ở trong nước hiện nay, việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng là: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.…

Read more

Vạch trần những quan điểm sai trái phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Gần 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Tuy nhiên, đất nước ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là sự cạnh tranh về chủ quyền, lãnh thổ, biển, đảo ngày càng quyết liệt giữa các nước diễn ra ở nhiều khu vực, trong đó có Biển Đông; sự chống phá quyết liệt bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong nước, những hạn chế, khuyết điểm vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết; những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho kinh tế phát triển thiếu ổn định, chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.…

Read more

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan của Cách mạng Việt Nam

Phải khẳng định ngay rằng, việc lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan của cách mạng nước ta.

Quá trình ra đi tìm đường cứu nước, chỉ khi đến được với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1924, khi đọc Luận cương của V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người thấy “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”[1] Trong cuốn “Đường Kách mệnh”, Người viết rằng, bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin. Người chỉ ra: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[2].…

Read more

Sự lố bịch của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Trong suốt 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 – 1975), dân tộc ta đã đổ bao mồ hôi, xương máu mới giành được độc lập, tự do, Nam – Bắc thống nhất một nhà. Thế nhưng, có kẻ ngụy biện rằng: lẽ ra nhân dân ta tránh được hai cuộc chiến tranh tàn khốc chống Pháp, chống Mỹ nếu như các nhà lãnh đạo Việt Nam “khôn khéo, mềm mỏng hơn” trong quan hệ với Pháp và Mỹ. Có đúng vậy không? Hay họ cố tình “bỏ sót”? Điều này ai cũng biết, đó là thực dân Pháp đã có dã tâm quyết xâm lược nước ta một lần nữa. Sau hơn nửa thế kỷ nhìn lại, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây cho rằng, người Pháp đã bỏ qua một cơ hội hòa bình để dấn thân vào một cuộc chiến tranh bẩn thỉu khi từ chối cái bắt tay hòa bình của Hồ Chí Minh.…

Read more

Mưu đồ của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ trọng đại trong năm 2015 thì một số người yêu cầu đòi xem xét, thậm chí cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam.

Họ là ai? Họ hành động như vậy nhằm mục đích gì? Hành động đó vì đất nước hay phản đất nước? Trả lời cho những câu hỏi trên không khó, nếu không muốn nói hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, vẫn cần phải nói lại, vạch mặt, chỉ tên những con người này để mọi người cảnh giác về mưu đồ thâm độc của những kẻ đã “bán linh hồn cho quỷ dữ”. Trước hết, gồm một số đối tượng là người Việt Nam từng làm việc cho chính quyền ngụy Sài Gòn đã trốn chạy theo làn sóng di tản từ trước và sau ngày thống nhất đất nước 30-4-1975 bởi sự tuyên truyền xuyên tạc về một cuộc “thảm sát đẫm máu” từ “Cộng sản Bắc Việt” của các thế lực thù địch.…

Read more