Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề

Read more

Nắm vững và thực hiện có hiệu quả mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Văn kiện Đại hội XI của Đảng yêu cầu phải “kiên định mục tiêu là độc lập dân tộc và

Read more

Vạch trần những quan điểm sai trái phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Gần 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên

Read more

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan của Cách mạng Việt Nam

Phải khẳng định ngay rằng, việc lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã

Read more

Sự lố bịch của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Trong suốt 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 – 1975), dân tộc ta đã đổ bao mồ hôi, xương

Read more

Mưu đồ của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày

Read more

Luận điệu hoang tưởng và thâm độc của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Mấy nghìn năm lịch sử dựng nước cũng là từng ấy thời gian dân tộc Việt Nam phải chống giặc

Read more
1673768total sites visits.