Không thể phủ nhận giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại.

Ngay từ những năm 20 của thế kỷ XX, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh tìm thấy ở chủ nghĩa Mác – Lê-nin con đường cứu nước và phát triển đúng đắn cho dân tộc ta, Người đã khẳng định: bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin. Tuy nhiên, các thế lực thù địch xưa nay vẫn luôn phủ định, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lê-nin, và cho rằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã sai lầm khi lấy chủ nghĩa Mác – Lê-nin làm cơ sở lý luận cho con đường phát triển của xã hội Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Nắm vững và thực hiện có hiệu quả mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Văn kiện Đại hội XI của Đảng yêu cầu phải “kiên định mục tiêu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”, vì đây vừa là mục tiêu, lý tưởng, vừa thể hiện bản lĩnh chính trị, trình độ trí tuệ của Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên. Nắm vững mối quan hệ biện chứng giữa độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng phù hợp trong từng thời kỳ lịch sử là một trong những nguyên nhân của thành tựu cách mạng nước ta. Đặc biệt, trong bối cảnh phức tạp của tình hình thế giới cũng như những thuận lợi và khó khăn ở trong nước hiện nay, việc kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội lại càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng là: tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.… Đọc tiếp

Read more

Vạch trần những quan điểm sai trái phủ nhận mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội

Gần 30 năm đổi mới, đất nước đã đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển; khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và xu thế phát triển của lịch sử. Tuy nhiên, đất nước ta cũng đang đứng trước những khó khăn, thách thức không nhỏ. Tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là sự cạnh tranh về chủ quyền, lãnh thổ, biển, đảo ngày càng quyết liệt giữa các nước diễn ra ở nhiều khu vực, trong đó có Biển Đông; sự chống phá quyết liệt bằng chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong nước, những hạn chế, khuyết điểm vốn có của nền kinh tế chưa được giải quyết; những hạn chế, yếu kém trong lãnh đạo, quản lý và những vấn đề mới phát sinh đã làm cho kinh tế phát triển thiếu ổn định, chưa bền vững; chất lượng, hiệu quả, năng suất lao động xã hội và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp.… Đọc tiếp

Read more

Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan của Cách mạng Việt Nam

Phải khẳng định ngay rằng, việc lựa chọn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội là một tất yếu khách quan của cách mạng nước ta.

Quá trình ra đi tìm đường cứu nước, chỉ khi đến được với chủ nghĩa Mác – Lê-nin, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc mới tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Năm 1924, khi đọc Luận cương của V.I. Lê-nin về vấn đề dân tộc và thuộc địa, Người thấy “Đây là cái cần thiết cho chúng ta, đây là con đường giải phóng chúng ta!”[1] Trong cuốn “Đường Kách mệnh”, Người viết rằng, bây giờ chủ nghĩa nhiều, học thuyết nhiều nhưng chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mệnh nhất là chủ nghĩa Lê-nin. Người chỉ ra: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản”[2].… Đọc tiếp

Read more

Sự lố bịch của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Trong suốt 30 năm chiến tranh cách mạng (1945 – 1975), dân tộc ta đã đổ bao mồ hôi, xương máu mới giành được độc lập, tự do, Nam – Bắc thống nhất một nhà. Thế nhưng, có kẻ ngụy biện rằng: lẽ ra nhân dân ta tránh được hai cuộc chiến tranh tàn khốc chống Pháp, chống Mỹ nếu như các nhà lãnh đạo Việt Nam “khôn khéo, mềm mỏng hơn” trong quan hệ với Pháp và Mỹ. Có đúng vậy không? Hay họ cố tình “bỏ sót”? Điều này ai cũng biết, đó là thực dân Pháp đã có dã tâm quyết xâm lược nước ta một lần nữa. Sau hơn nửa thế kỷ nhìn lại, nhiều nhà nghiên cứu phương Tây cho rằng, người Pháp đã bỏ qua một cơ hội hòa bình để dấn thân vào một cuộc chiến tranh bẩn thỉu khi từ chối cái bắt tay hòa bình của Hồ Chí Minh.… Đọc tiếp

Read more

Mưu đồ của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Trong khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta ra sức thi đua lập thành tích chào mừng những ngày lễ trọng đại trong năm 2015 thì một số người yêu cầu đòi xem xét, thậm chí cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam.

Họ là ai? Họ hành động như vậy nhằm mục đích gì? Hành động đó vì đất nước hay phản đất nước? Trả lời cho những câu hỏi trên không khó, nếu không muốn nói hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, vẫn cần phải nói lại, vạch mặt, chỉ tên những con người này để mọi người cảnh giác về mưu đồ thâm độc của những kẻ đã “bán linh hồn cho quỷ dữ”. Trước hết, gồm một số đối tượng là người Việt Nam từng làm việc cho chính quyền ngụy Sài Gòn đã trốn chạy theo làn sóng di tản từ trước và sau ngày thống nhất đất nước 30-4-1975 bởi sự tuyên truyền xuyên tạc về một cuộc “thảm sát đẫm máu” từ “Cộng sản Bắc Việt” của các thế lực thù địch.… Đọc tiếp

Read more

Luận điệu hoang tưởng và thâm độc của những kẻ xuyên tạc lịch sử

Mấy nghìn năm lịch sử dựng nước cũng là từng ấy thời gian dân tộc Việt Nam phải chống giặc giữ nước. Một lịch sử quá đậm nét sử thi từ thời Hùng Vương đến một “Điện Biên chấn động địa cầu” và cuối cùng là một “Chiến dịch Hồ Chí Minh” giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, vùng lên từ đống tro tàn đổ nát, trưởng thành và vững vàng cho đến ngày nay. Người Việt Nam sẽ còn nhắc mãi và không bao giờ quên niềm tự hào cả một dân tộc “Dù phải đốt cháy cả dãy Trường Sơn cũng phải kiên quyết giành cho được độc lập”.

Ấy vậy mà thời gian gần đây, một số kẻ lại tung ra các bài viết, những phát biểu đòi “xét lại lịch sử”, họ lớn tiếng đòi “xét lại vai trò lãnh đạo” của Đảng, vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam “đặt lợi ích Đảng lên trên lợi ích dân tộc, đẩy dân tộc Việt Nam vào con đường binh đao máu lửa hơn 30 năm”.… Đọc tiếp

Read more
2608625total sites visits.