Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Xây dựng chủ nghĩa xã hội quan hệ chặt chẽ với bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tính tất yếu khách quan của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa quy định tính tất yếu khách quan của sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội quy định và đòi hỏi những chủ nhân của sự nghiệp ấy phải có nghĩa vụ, trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và nó đã được luật pháp hóa, thể hiện sâu sắc trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, tại Chương 4, từ Điều 64 đến Điều 68 của Chương 4: Bảo vệ Tổ quốc.

Tổ quốc là một phạm trù lịch sử, gồm hai phương diện tự nhiên – lịch sử và chính trị – xã hội có quan hệ chặt chẽ với nhau, quy định và chế ước lẫn nhau, không thể tách rời nhau.… Đọc tiếp

Read more

Mất độc lập, tự chủ – còn gì là tự do, là tự đánh mất mình

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Do nhận thức chưa đúng nên có người cho rằng, trong điều kiện toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế và phát triển kinh tế tri thức mà Đảng ta lại chủ trương xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ là thiếu nhạy bén, không thức thời; là tự mâu thuẫn với đường lối đổi mới do Đảng vạch ra và lãnh đạo. Theo họ, thế giới đương đại là “một thế giới phẳng”, không còn rào cản, ngăn cách, cả thế giới là một cái chợ “vĩ đại”, hoàn toàn thống nhất; ai cần thứ gì thì mua thứ đó, thiếu tiền thì đi vay. Vì thế, không nhất thiết phải xây dựng một nền kinh tế độc lập, tự chủ?… Đọc tiếp

Read more

Thói hư, tật xấu, dù có “giấu đầu nhưng vẫn hở đuôi”

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)

Sau nhiều năm thực hiện chính sách bao vây, cấm vận, chống đối Việt Nam không đạt kết quả, các thế lực thù địch đã điều chỉnh thủ đoạn, biện pháp chiến lược, thực hiện chính sách hai mặt, vừa ve vãn lôi kéo, vừa gây sức ép đối với Việt Nam nhằm tạo ra sự mơ hồ trong xác định đối tác và đối tượng của một bộ phận quần chúng nhân dân. Đặc biệt, gần đây, một mặt, họ thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, tăng cường các chuyến thăm cấp cao và hợp tác kinh tế, ủng hộ Việt Nam gia nhập WTO và trở thành Uỷ viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc… Mặt khác, họ tìm cách xâm nhập, tác động, tìm cách chi phối một số lĩnh vực, thông qua “hỗ trợ sáng kiến” để thúc đẩy “cải cách dân chủ” để “chuyển hoá” chế độ chính trị ở Việt Nam.Đọc tiếp

Read more

Nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn!

Cứ mỗi dịp diễn ra những sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt vào dịp Đảng ta tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc thì các đối tượng thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lại thực hiện các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước ta quyết liệt hơn. Mục đích của chúng là chống phá, xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kích động gây chia rẽ nội bộ; bôi nhọ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; phủ nhận thành quả của công cuộc đổi mới, làm xói mòn niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng. Để đạt được mục đích trên, các thế lực thù địch triệt để lợi dụng các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là internet để tiến hành tuyên truyền chống phá ta với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.… Đọc tiếp

Read more

Bọn phản quốc không được xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Đảng

Đức Trung

Như đã thành quy luật, trước các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, các thế lực thù địch lại điên cuồngờng chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam với nhiều thủ đoạn ác độc. Bên cạnh việc tiếp tục thực hiện âm mưu xóa bỏ Điều 4 Hiến pháp nước ta hiến định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối vối xã hội, tuyên truyền, cổ súy luận điệu đa nguyên, đa đảng,… thì trong những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phủ nhận công lao của Đảng, làm suy giảm lòng tin, của nhân dân đối với Đảng, kêu gọi tẩy chay Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Không phải có đa đảng là có dân chủ

Trong bài “Nếu Việt Nam chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa đảng, chính trường Việt Nam sẽ ra sao” đăng trên voatiengviet.com của tác giả Thiện Ý đã vẽ ra “một giả định, một tương lai sớm muộn” của nền dân chủ Việt Nam khi thực hiện chế độ đa đảng. Thực ra, đây là một “viễn cảnh” mà chỉ những người có ý đồ xuyên tạc, nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN mới có thể tưởng tượng được như vậy.

Trước hết cần nhận thức rằng, Việt Nam không bao giờ thực hiện chế độ “dân chủ đa đảng” như ông tưởng tượng. Việt Nam không thực hiện chế độ đa nguyên, đa đảng không có nghĩa là bảo thủ, mất đân chủ như ông cố tình quy chụp mà đó là yêu cầu khách quan.… Đọc tiếp

Read more

“Xé rào” khác nào “phá chế độ”

Thanh Khoa

Bài viết của tác giả Nguyễn Khắc Mai đăng trên mạng xã hội ngày 15/9/2015, tôi thật buồn và cố hình dung xem tác giả bài viết này là người như thế nào và mục đích của bài viết này với là gì. Thực ra đây chẳng phải là bài viết mới, nội dung và ngôn ngữ thể hiện không có gì đặc sắc. Có chăng, nó được post lên mạng vào đúng thời điểm mà mọi người dân Việt Nam nói chung, nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang hồ hởi đón chờ và tích cực tham gia ý kiến của mình vào các Văn kiện Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại XII của Đảng.

Là công dân Việt Nam nên tôi không thể không tỏ thái độ của mình trước những lời lẽ vừa “hằn học”, vừa “kích động” của những kẻ có tâm địa xấu xa, đi ngược lại lợi ích của đội ngũ trí thức và nhân dân Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Ý đồ đen kịt “bẻ đũa từng chiếc”

Đăng Văn

Xuyên suốt trong âm mưu chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch là từ nói xấu, bôi nhọ, kích động, chia rẽ, gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, nội bộ nhân dân, chia rẽ nhân dân với Đảng, Đảng với nhân dân, với dân tộc, nhằm hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng.

Họ luôn miệng rêu rao: “Đảng Cộng sản Việt Nam …là kẻ phản động, chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết trong nhân dân”. Thực chất đây là luận điệu vu cáo rất thâm độc, với thủ đoạn thấp hèn, xấu xa của những nhà “dân chủ”, nhằm mục tiêu chiếm đoạt lẽ phải. Họ cố tình đổ vấy cho Đảng là người vu cáo họ, áp đặt tội lỗi cho họ chia rẽ nội bộ, chia rẽ dân tộc, gây mất đoàn kết trong dân.… Đọc tiếp

Read more

Nghe ông Joseptuat nói bừa, lừa bịp dư luận

Việt Anh

Ông Joseptuat có bài viết “Chúng ta học để ngu” đánh giá về dân trí, trí thức và chính quyền nước ta hiện nay. Bài viết này cả nội dung và văn phong như một mớ hổ lốn hòng lừa bịp dư luận.

Đối với dân, ông ta cho rằng “ Dân Việt Nam mình vẫn còn nhiều, nhiều người người ngu ngơ về quyền lợi của mình trong xã hội, và vẫn mù quáng tin tưởng vào nhà nước như thời phong kiến dân tin vua là con thiên tử”. Ông ta cho rằng người Việt ảnh hưởng “văn hóa Hán tộc” nên mặc dù kiên cường chống phương Bắc tới đâu thì vẫn lệ thuộc họ. Người Việt “chấp nhận quyền cai trị độc tôn của Đảng cộng sản” đó là “do ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa” tôn thờ nền quân chủ.… Đọc tiếp

Read more

“Kẻ nào vu khống, gạt lừa, lấy kìm rút lưỡi, lấy cưa xẻ đầu”

Phê Bình        

Trong khi nhân dân Việt Nam đang ra sức xây dựng một xã hội “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thì một số người lại tìm cách ngăn cản, kìm hãm, phá hoại quá trình ấy. Trên trang mạng xã hội, “Dân tôi” – Nguyễn Lộc Yên đã tung lên bài Xem xét tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong bài viết, Nguyễn Lộc Yên nêu lên 5 vấn đề, chủ yếu là xuyên tạc tư tưởng và thân thế, cuộc đời, sự nghiệp Hồ Chí Minh, gây bất bình, phẫn nộ trong nhân dân. Bài viết hướng vào phân tích những gì ẩn chứa trong luận điệu: “Tư tưởng Hồ Chí Minh đã khéo dùng tư tưởng người khác làm của mình” của Nguyễn Lộc Yên.

Nhằm “chứng minh” cho cái gọi là “tính xác thực” của luận điệu nêu trên, Nguyễn Lộc Yên đã dùng phương pháp đối chiếu, so sánh tư tưởng người khác với tư tưởng Hồ Chí Minh.… Đọc tiếp

Read more
1948749total sites visits.