Phản bội Tổ quốc là tội nặng nhất

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Vấn đề có tính nguyên tắc trong nhận thức nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hiện nay là cần thấy rõ và hiểu đầy đủ, sâu sắc hơn nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xét trên cả hai mặt: tự nhiên – lịch sử và chính trị – xã hội; mối quan hệ biện chứng giữa hai mặt ấy. Trong đó, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, có ý nghĩa quyết định thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là bảo vệ Đảng, Nhà nước; bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và hạnh phúc của nhân dân

Read more

Mất độc lập, tự chủ – còn gì là tự do, là tự đánh mất mình

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/)
Nếu không xây dựng được một nền kinh tế độc lập, tự chủ thì đương nhiên, chúng ta sẽ bị lệ thuộc vào nước khác, sẽ bị các thế lực xấu, thù địch lợi dụng vấn đề kinh tế để lôi kéo, mua chuộc, hoặc khống chế, ép buộc chúng ta thay đổi chế độ chính trị, đi chệch quỹ đạo của chủ nghĩa xã hội và nền độc lập, tự do giành lại được bằng xương máu của hàng triệu anh hùng, liệt sỹ đã hy sinh sẽ trở nên vô nghĩa. Cho nên, cần hiểu một cách biện chứng rằng, độc lập, tự chủ về kinh tế là nền tảng vật chất vững chắc nhất để bảo đảm cho độc lập, tự chủ về chính trị

Read more

Thói hư, tật xấu, dù có “giấu đầu nhưng vẫn hở đuôi”

Sau nhiều năm thực hiện chính sách bao vây, cấm vận, chống đối Việt Nam không đạt kết quả, các thế lực thù địch đã điều chỉnh thủ đoạn, biện pháp chiến lược, thực hiện chính sách hai mặt, vừa ve vãn lôi kéo, vừa gây sức ép đối với Việt Nam nhằm tạo ra sự mơ hồ trong xác định đối tác và đối tượng của một bộ phận quần chúng nhân dân.

Read more

Nghĩ về Bác, lòng ta trong sáng hơn!

Tư tưởng và tấm gương suốt đời hy sinh chiến đấu, tận tụy phục vụ, vì nước, vì dân của Bác là tài sản vô giá để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân học tập noi theo, là động lực tinh thần to lớn giúp cho dân tộc chúng ta vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, thực hiện thắng mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Read more

Bọn phản quốc không được xúc phạm tình cảm của nhân dân Việt Nam đối với Đảng

Đức Trung
trong những ngày gần đây, trên nhiều trang mạng xã hội, các thế lực thù địch đẩy mạnh tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc, thổi phồng những hạn chế, khuyết điểm, vu khống, bôi nhọ Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm phủ nhận công lao của Đảng, làm suy giảm lòng tin, của nhân dân đối với Đảng, kêu gọi tẩy chay Đại hội Đại biểu lần thứ XII của Đảng. Điển hình cho những luận điệu này là bài viết “Rồi đời sẽ có tin vui sau tháng ngày tuyệt vọng” của Lê Hải Lăng

Read more

Không phải có đa đảng là có dân chủ

Anh Phương
Trong bài “Nếu Việt Nam chuyển đổi qua chế độ dân chủ đa đảng, chính trường Việt Nam sẽ ra sao” đăng trên voatiengviet.com của tác giả Thiện Ý đã vẽ ra “một giả định, một tương lai sớm muộn” của nền dân chủ Việt Nam khi thực hiện chế độ đa đảng. Thực ra, đây là một “viễn cảnh” mà chỉ những người có ý đồ xuyên tạc, nhằm phủ định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN mới có thể tưởng tượng được như vậy

Read more