Be vigilant against the plots to distort the history

While the entire Party, people and troops are striving to make achievements to welcome big celebrations of the country in 2015, some demand reassessment and even deliberately distort historical events of the Vietnamese revolution.

Read more

敌对势力之黑心及丑恶目的

編者按語:我們越南全黨、全軍和全民將胡志明主席稱為一個無比親切、平易近人的“胡伯伯”名字!他老人家的一生和功業是當代文化及發展的價值,是越南愛國者心坎裡的美好形象。故此,胡志明成為一個敵對勢力醜化、攻擊及歪曲的中心和對象。但敵對勢力的所有陰謀及行為已經並必將失敗。

Read more

Lại một chiêu trò xằng bậy

Nguyễn Mạnh

Nhằm chống phá Đại hội XII của Đảng, các thế lực thù địch đã và đang lan phát, tung các trang mạng xã hội với thái độ hằn học, với giọng điệu thù địch chống Tổ quốc, chống Đảng, chống chế độ xã hội của nhân dân ta. Chúng kêu gọi nhân dân ta phải thiết lập một “chế độ dân chủ đa nguyên”, coi đó là “mệnh lệnh của đất nước cũng là lợi ích cốt lõi của quốc gia”. Chúng còn lớn tiếng xằng bậy rằng, “đất nước sẽ tàn tạ đến nỗi tàn tật”, nếu dân tộc Việt Nam vẫn chấp nhận “chế độ cộng sản độc tài”!

Read more

Xuyên tạc bản chất hiện đại hóa quân đội để lừa gạt người

Nguyễn Mạnh
Hiện đại hoá là một nội dung quan trọng trong chiến lược xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Các thế lực thù địch cũng hiểu rất rõ điều này. Chúng tìm mọi cách khoét sâu và “kích thích” nhu cầu bức thiết ấy của quân đội ta, để có thể ra tay “giúp” ta hiện đại hoá quân đội. Khi Đảng, Nhà nước và quân đội ta đẩy mạnh quá trình hiện đại hóa quân đội, chúng lại tìm mọi cách chống phá, cho rằng chúng ta “chạy đua vũ trang”, lại vừa ra vẻ chê bai vừa ra vẻ “khuyên nhủ” chúng ta phải làm thế này, thế nọ, nếu không thì quân đội sẽ “suy yếu”

Read more

Xây dựng “xã hội dân chủ đa đảng” – cái bẫy chính trị của các thế lực phản động

Hải Lan

Xây dựng một “xã hội dân chủ đa đảng” tại Việt Nam là cái bẫy chính trị mà các thế lực thù địch giương lên để đánh lừa quần chúng. Chúng ta cần nêu cao cảnh giác, không để mắc mưu kẻ thù, tất cả những gì chúng tuyên truyền về “xã hội dân chủ đa đảng” chỉ là chiêu bài lừa mị nhân dân, nhằm mục tiêu xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa.

Read more