Tinh thần mới, vũ khí mới để chống lại “Diễn biến hòa bình”

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/) Những giải pháp và nội dung cấp bách để nâng cao hơn nữa chất lượng đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, góp phần vào sự thành công của Đại hội XII của Đảng Read more

Đánh chết cái nết không chừa

Phương Duy (http://nguyenba2510.blogspot.com/) Âm mưu cơ bản, mục tiêu xuyên suốt, lâu dài của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch là xóa bỏ chủ nghĩa xã hội, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, lái nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa có lợi cho chúng. Bản chất, âm mưu, thủ đoạn cực kỳ nham hiểm, độc ác của chúng là tập chung chống phá Đảng với hy vọng diệt trừ tận gốc mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội ở nước ta; xóa bỏ thành quả cách mạng mà nhân dân ta bằng xương máu của mình qua hơn 100 năm kiên trì đấu tranh mới giành lại được Read more