Âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn

Trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên các trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết của các thế lực thù địch với âm mưu thâm độc được ngụy tạo trơ trẽn để xuyên tạc về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mưu toan hạ bệ thần tượng Hồ Chí Minh, phủ nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang thực hiện Read more

Tin yêu, một lòng theo Đảng, Bác Hồ, Cách mạng Việt Nam nhất định thành công

Sự nghiệp của chúng ta do chúng ta quyết định, không có thế lực thù địch nào có thể cản bước, ngăn đường. Kiên định và bảo vệ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và sự lãnh đạo của Đảng là lòng tin, niềm tự hào và trách nhiệm thiêng liêng của mỗi cán bộ, đảng viên, của mỗi công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Read more

Không thể nói bừa, nói càn: “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lực cản dân tộc”

Dân Phòng Sự đúng đắn của chủ trương phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được kiểm nghiệm qua thực tế với những thành tựu to lớn gần 30 năm đổi mới đã là quá đủ cho những ai còn có những nhận thức phiến diện, mơ hồ về vấn đề này. Thế mà hiện nay, vẫn còn có người cố tình không thừa nhận và cho rằng, “thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là lực cản dân tộc” Read more

Tâm không sáng trong, lòng người không ngay thẳng thì lời nói, việc làm lệch lạc, sai trái

Bùi Tâm Sáng (http://chanly2510.blogspot.com/) Bài Góp ý cho dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Nguyễn Đình Cống cho thấy động cơ chính trị và sự thiếu thiện tâm của Nguyễn Đình Cống. Vì trong toàn bộ bài viết đó, người đọc cũng không thể tìm ra bất kỳ nội dung góp ý nào liên quan đến những vấn đề hệ trọng đã được đề cập trong các dự thảo văn kiện của Trung ương khóa XI trình Đại hội XII của Đảng Read more