“Góp ý” vào Văn kiện Đại hội Đảng: Bùi Tín – tên phản quốc thêm trăm ngàn lần gây tội ác

Ngày 15/9/2015, toàn văn các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để các tầng lớp nhân dân đóng góp ý kiến. Nhân cơ hội này, Bùi Tín lại giở trò chống phá, cho rằng việc xin ý kiến đóng góp của nhân dân vào các dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng: “chỉ là hình thức mỵ dân”, chỉ như “nước đổ đầu vịt”” Read more