Chống phá Đảng – câu chuyện “hư cấu” của bọn người xấu, hại dân, hại nước

Chống phá Đảng – câu chuyện hư cấu, thêu dệt, bịa đặt với mưu đồ sâu xa của bọn người xấu xa đang đi ngược lại con đường, mục tiêu và lợi ích của dân tộc ta, Nhân dân ta, hoàn toàn trái ngược với mục tiêu, lý tưởng của Đảng Read more