Bóp méo, xuyên tạc sự thật – hạng người có mắt như mù

Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta. Vì vậy, trước thời điểm diễn ra Đại hội các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền xuyên tạc phá hoại Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới chống phá Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII. Chúng viết bài nói xấu Đảng, chế độ, bôi nhọ, hạ thấp uy tín của Đảng, phủ nhận thành quả cách mạng của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bôi nhọ hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam… trên các trang mạng xã hội. Đặc biệt là chúng đã lợi dụng thổi phồng những mặt yếu kém, hạn chế của Đảng, Nhà nước nhằm phủ nhận toàn bộ những toàn tựu to lớn trong công cuộc đổi mới mà Đảng và nhân dân ta đã giành được.… Đọc tiếp

Read more

Nguyễn Trung Chính – kẻ bất hạnh, đáng thương vì lạc đường, sa xuống vực

Càng gần đến thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các thế lực thù địch và những kẻ cơ hội, phản động càng tăng cường phát tán những bài viết có nội dung thông tin xấu độc, hòng gây tác động xấu đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, gây chia rẽ nội bộ, chống Đảng, Nhà nước ta.

Một trong những kẻ chống phá điên cuồng ấy là Nguyễn Trung Chính. Tên này cho rằng, sau khi Tổng thống Obama không ghi Việt Nam trong lịch trình thăm viếng Châu Á là lý do để Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Việt Nam. Thông qua cách lập luận mang tính chủ quan, bịa đặt, Nguyễn Trung Chính đã bộc lộ rõ nguyên hình là kẻ phản động, hằn thù chế độ, hắn trắng trợn bịa đặt rằng, trong Đảng ta chia thành hai phe, “phe thân Mỹ và phe thân Trung Quốc” và kêu gọi nhân dân ta ủng hộ “phe thân Mỹ, thay đổi thể chế chính trị theo hướng tự do, xóa bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa”.… Đọc tiếp

Read more

Quân đội với việc thực thi, bảo vệ Hiến pháp năm 2013

Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trong trong bảo vệ và tổ chức thực thi Hiến pháp 2013. Tuy không có điều, khoản nào trong Chương IV của Hiến pháp bàn riêng về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, song ở từng nội dung, từng luận điểm của cả 5 điều: 64, 65, 66, 67, 68 trong Chương IV đều hàm chứa và toát lên nội dung bản chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta. Về bản chất, Chương IV của Hiếp pháp đã thể hiện rõ: Quân đội ta mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Về chức năng, nhiệm vụ, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định rõ: Quân đội ta là một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác và là một đội quân sản xuất.… Đọc tiếp

Read more

Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gương mẫu thực hiện pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của địa phương, đơn vị, thực hiện tốt 10 lời thề danh dự của quân nhân; 12 điều kỷ luật. Nói cách khác, nếu buông lỏng kỷ luật, xa rời hoặc vi phạm nguyên tắc, quân đội không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, quân đội nói chung, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi và bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, xung kích, đi đầu trong tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân, cùng nhân dân, người thân, gia đình nghiêm túc thực thi Hiến pháp, pháp luật; trước hết là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua.… Đọc tiếp

Read more

Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề lớn; trong đó đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ Hiến pháp 2013 là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi lẽ, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản, quy định trong Hiến pháp là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế chính trị – xã hội, để xây dựng ý thức cho mọi người dân “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; là cơ sở để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới hiến định về quân đội, mới cả về cách tiếp cận, nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ; mới cả về hình thức trình bày, phương pháp diễn đạt.… Đọc tiếp

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế

Sau khi đất nước thống nhất, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành trên cả nước. Khắc phục những khó khăn và hạn chế của lịch sử, Đảng đã tìm tòi khảo nghiệm thực tiễn để đề ra đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong 10 năm (1975 – 1986) Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước. Song hành với quá trình đó là công cuộc bảo vệ chủ quyền của đất nước, đánh thắng chiến tranh xâm lược của các thế lực phản động ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm thất bại mưu toan của các thế lực thù địch phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.… Đọc tiếp

Read more

Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ và mọi người dân gắn liền với việc chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, xóa bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội xâm nhập từ ngoài vào và các biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong từng cơ quan, đơn vị. Trong phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thì yêu cầu, nội dung, biện pháp phòng, chống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu quyết định. Bởi vì, xây dựng đời sống văn hóa mới luôn luôn có yêu cầu tự thân là phải gắn liền với việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt của quân nhân và người dân; trong đó, nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, luật pháp, trình độ thẩm mỹ cùng với việc bồi dưỡng, rèn luyện tri thức và kỹ năng cần thiết về quân sự chiếm vị trí hàng đầu.… Đọc tiếp

Read more

Vì sao sản phẩm văn hóa độc hại có đất tồn tại?

Mặc dầu đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng việc triển khai phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ và người dân nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này; năng lực nhận biết, phân loại, khắc phục tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các hủ tục, tệ nạn xã hội ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn có mức độ… Điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, sức thuyết phục trong định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ và người dân; gây khó khăn cho quá trình tổ chức Đại hội XII của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Nọc độc của sản phẩm văn hóa độc hại

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu thâm nhập vào các cơ quan, đơn vị sẽ gây tác hại khôn lường. Nó không chỉ làm cho đời sống văn hóa – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta bị vẩn đục mà còn dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, người dân; là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta; chống phá Đại hội XII của Đảng.

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu thâm nhập vào các cơ quan, đơn vị đang làm xói mòn niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nghi ngờ về sự thành công của đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thậm chí làm hoen ố phẩm giá, nhân cách con người Việt Nam, phai mờ hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong con mắt bạn bè quốc tế, gây dư luận xấu trong lòng xã hội ta, là cơ sở “ươm mầm”, “nảy nở” mọi thói hư, tật xấu, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.… Đọc tiếp

Read more

Kẻ tự nhận là loài chó trung thành?!

Trên trang danlambaovn có bài viết “Nhìn chó xứ người – Ngán ngẩm cộng sản xứ mình” của một kẻ giấu tên, tự hạ mình, ví mình như loài chó trung thành với chủ, anh ta viết: “Chúng tôi muốn được sống – chết cách trung thành với Tổ quốc và quý trọng những người Việt Nam tử tế không cộng sản như loài chó trung thành với chủ” có lẽ chỉ có những kẻ hằn học vì chủ của anh ta thất thế, bại trận dẫn đến diệt vong nên cắn càn, cắn bậy mà thôi. Lẽ ra đối với những kẻ như vậy ta cũng không nên chấp, tuy nhiên lòng trung thành của anh ta cũng đáng thương, vì chủ của anh ta chết đến 40 năm rồi mà vẫn trung thành hồi tưởng, buồn thương như lòng trung của loài chó!.… Đọc tiếp

Read more
1948727total sites visits.