Xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ Hồ Chí Minh: tội ác này đáng tử hình

Nội dung của bài viết của bọn phản động tung lên trên mạng mấy ngày trước đây là sự vu khống trắng trợn, bôi nhọ, làm tổn hại thanh danh, uy tín, tình cảm yêu thương, thủy chung mà Đảng Cộng sản Việt Nam và Hồ Chí Minh đã dành cho nhân dân Việt Nam.

Read more

Thực chất của luận điệu “lỗi hệ thống”

Với luận điệu “lỗi hệ thống”, những người theo quan điểm của ông Lê Minh Nguyên âm mưu thiết lập chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập ở Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo nhà nước, lãnh đạo xã hội của Đảng cộng sản, thực chất là muốn thay thế vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam bằng một đảng tư sản.

Read more

Xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh là mang tội bất nhân bất nghĩa

Thay vì chống phá chủ nghĩa xã hội, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam một cách trực diện, các thế lực thù địch và bọn cơ hội lại thông qua việc phủ nhận công lao và đóng góp to lớn của lãnh tụ Hồ Chí Minh, không chỉ vu khống, xuyên tạc, mà còn xúc phạm trắng trợn thân thế và sự nghiệp của lãnh tụ Hồ Chí Minh.

Read more
1198157total sites visits.