Đừng ảo tưởng về sự thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Trong khi chúng ta đang khẩn trương chuẩn bị mọi mặt cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công, thì các thế lực thù địch lại ra sức đẩy mạnh chống phá hòng xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng và bảo vệ. Lần chống phá này, chúng vẫn sử dụng những thủ đoạn cũ rích như: xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng ta; lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; kích động nhân dân làm “cuộc thay đổi hoành tráng mà ôn hoà, sâu sắc, không đổ máu”, các thế lực thù địch và bọn cơ hội phản động đang thực hiện nhiều chiêu trò mới trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng internet với nhiều bài viết, phản ánh rõ thái độ hằn học khác nhau, kẻ thì công kích công khai, kẻ thì giả danh chân thành xây dựng.… Đọc tiếp

Read more
1933379total sites visits.