Đừng ảo tưởng về sự thay đổi chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Cách mạng Việt Nam, độc lập dân tộc gắn liền với xã hội chủ nghĩa là lựa chọn của lịch sử, là khát vọng của dân tộc Việt Nam. Điều này đã được chứng minh trong thực tiễn xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và được hiến định trong Hiến pháp Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Read more
2603936total sites visits.