Một tâm hồn đồi bại, đáng ghê tởm

Có học thức mà thiếu văn hóa ứng xử, nhân danh văn hóa mà tiêm nhiễm những tư tưởng sai trái, độc hại, phản văn hóa, sai lịch sử, làm lụi tàn ý chí và tâm hồn nhân dân Việt Nam đó là thủ đoạn thường thấy của những kẻ đồi bại về tư tưởng, văn hóa, đạo đức, mà ông Trần Quốc Việt là một điển hình.

Read more

Lê Hải Lăng – tên bồi bút “lăng nhăng”

Kẻ nào đi ngược với lợi ích của quốc gia, dân tộc, phủ nhận những kết quả mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân đã đạt được thì kẻ đó là phản động, là kẻ thù của Nhân dân. Do vậy, sự phản động, điên cuồng của Lê Hải Lăng càng khiến mọi người dân Việt Nam căm phẫn, lên án và xa lánh.

Read more

Quân đội và Công an – Niềm tin và sức mạnh của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa

Quân đội nhân dân phải cùng với Công an nhân dân thực hiện chức năng, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định chính trị – xã hội, giữ vững trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống yên bình của nhân dân.

Read more