Lấy cái đẹp dẹp cái xấu

Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho cán bộ, chiến sĩ và mọi người dân gắn liền với việc chủ động ngăn chặn, đẩy lùi, xóa bỏ các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội xâm nhập từ ngoài vào và các biểu hiện tiêu cực nảy sinh trong từng cơ quan, đơn vị. Trong phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thì yêu cầu, nội dung, biện pháp phòng, chống có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là khâu quyết định. Bởi vì, xây dựng đời sống văn hóa mới luôn luôn có yêu cầu tự thân là phải gắn liền với việc bồi dưỡng, giáo dục, nâng cao trình độ mọi mặt của quân nhân và người dân; trong đó, nâng cao ý thức chính trị, đạo đức, luật pháp, trình độ thẩm mỹ cùng với việc bồi dưỡng, rèn luyện tri thức và kỹ năng cần thiết về quân sự chiếm vị trí hàng đầu.… Đọc tiếp

Read more

Vì sao sản phẩm văn hóa độc hại có đất tồn tại?

Mặc dầu đã có nhiều cố gắng và đạt được những kết quả đáng ghi nhận nhưng việc triển khai phòng, chống các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các tệ nạn xã hội thẩm lậu vào các cơ quan, đơn vị và xây dựng môi trường văn hóa trong sạch lành mạnh trong từng cơ quan, đơn vị thời gian qua vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số cấp ủy, cán bộ, chiến sĩ và người dân nhận thức chưa sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác này; năng lực nhận biết, phân loại, khắc phục tác hại của các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động, các hủ tục, tệ nạn xã hội ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn có mức độ… Điều đó làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả, sức thuyết phục trong định hướng tư tưởng, hướng dẫn hành động cho cán bộ, chiến sĩ và người dân; gây khó khăn cho quá trình tổ chức Đại hội XII của Đảng.… Đọc tiếp

Read more

Nọc độc của sản phẩm văn hóa độc hại

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu thâm nhập vào các cơ quan, đơn vị sẽ gây tác hại khôn lường. Nó không chỉ làm cho đời sống văn hóa – tinh thần của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta bị vẩn đục mà còn dẫn đến tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, chiến sĩ, người dân; là mảnh đất màu mỡ để các thế lực thù địch thực hiện âm mưu “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta; chống phá Đại hội XII của Đảng.

Các sản phẩm văn hóa độc hại, phản văn hóa, phản động và các tệ nạn xã hội nếu thâm nhập vào các cơ quan, đơn vị đang làm xói mòn niềm tin vào mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; nghi ngờ về sự thành công của đường lối đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thậm chí làm hoen ố phẩm giá, nhân cách con người Việt Nam, phai mờ hình tượng “Bộ đội Cụ Hồ” trong con mắt bạn bè quốc tế, gây dư luận xấu trong lòng xã hội ta, là cơ sở “ươm mầm”, “nảy nở” mọi thói hư, tật xấu, dẫn đến suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.… Đọc tiếp

Read more
1932516total sites visits.