Quân đội với việc thực thi, bảo vệ Hiến pháp năm 2013

Là công cụ bạo lực sắc bén của Nhà nước, là chỗ dựa tin cậy của chế độ, là lực lượng nòng cốt của nền quốc phòng toàn dân, quân đội phải là lực lượng tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực thi và bảo vệ Hiến pháp nói chung, pháp luật nhà nước có liên quan đến công tác quân sự, quốc phòng, an ninh, kỷ luật quân đội nói riêng.

Read more

Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật

Quân đội nhân dân Việt Nam kiên quyết chống chiến tranh, cực lực phản đối xâm lược và không cho phép bất cứ thế lực thù địch nào can thiệp vào công việc nội bộ của mình hoặc có hành vi xâm lược độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia dân tộc Việt Nam, đe dọa nền hòa bình thế giới.

Read more

Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Kể từ khi ra đời cho đến nay, hơn 70 năm xây dựng và phát triển, chiến đấu và trưởng thành, quân đội ta luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế

Gần 30 năm đất nước đổi mới, sức mạnh mọi mặt, thế và lực của đất nước được củng cố và tăng cường; độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững; hội nhập quốc tế ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; uy tín và vị thế của Việt Nam trên thế giới được nâng cao.

Read more
1198168total sites visits.