Quân đội với việc thực thi, bảo vệ Hiến pháp năm 2013

Quân đội nhân dân Việt Nam có vai trò đặc biệt quan trong trong bảo vệ và tổ chức thực thi Hiến pháp 2013. Tuy không có điều, khoản nào trong Chương IV của Hiến pháp bàn riêng về bản chất, chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân Việt Nam, song ở từng nội dung, từng luận điểm của cả 5 điều: 64, 65, 66, 67, 68 trong Chương IV đều hàm chứa và toát lên nội dung bản chất, chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta. Về bản chất, Chương IV của Hiếp pháp đã thể hiện rõ: Quân đội ta mang bản chất của giai cấp công nhân, tính nhân dân và tính dân tộc sâu sắc; tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Về chức năng, nhiệm vụ, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định rõ: Quân đội ta là một đội quân chiến đấu, một đội quân công tác và là một đội quân sản xuất.… Đọc tiếp

Read more

Sống và làm việc theo Hiến pháp, Pháp luật

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải gương mẫu thực hiện pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của quân đội, quy định của địa phương, đơn vị, thực hiện tốt 10 lời thề danh dự của quân nhân; 12 điều kỷ luật. Nói cách khác, nếu buông lỏng kỷ luật, xa rời hoặc vi phạm nguyên tắc, quân đội không thể hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, quân đội nói chung, mỗi cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam nói riêng phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi và bảo vệ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời, xung kích, đi đầu trong tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật trong nhân dân, cùng nhân dân, người thân, gia đình nghiêm túc thực thi Hiến pháp, pháp luật; trước hết là Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh vừa được Quốc hội khóa XIII thông qua.… Đọc tiếp

Read more

Tổ quốc là thiêng liêng, bất khả xâm phạm

Đưa Hiến pháp 2013 vào cuộc sống đang đặt ra nhiều vấn đề lớn; trong đó đấu tranh chống quan điểm sai trái, bảo vệ Hiến pháp 2013 là một nhiệm vụ quan trọng. Bởi lẽ, Hiến pháp là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các điều khoản, quy định trong Hiến pháp là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế chính trị – xã hội, để xây dựng ý thức cho mọi người dân “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”; là cơ sở để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Hiến pháp năm 2013 có nhiều điểm mới hiến định về quân đội, mới cả về cách tiếp cận, nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ; mới cả về hình thức trình bày, phương pháp diễn đạt.… Đọc tiếp

Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhân dân xây dựng chủ nghĩa xã hội và hội nhập quốc tế

Sau khi đất nước thống nhất, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đã hoàn thành trên cả nước. Khắc phục những khó khăn và hạn chế của lịch sử, Đảng đã tìm tòi khảo nghiệm thực tiễn để đề ra đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Trong 10 năm (1975 – 1986) Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa trên cả nước. Song hành với quá trình đó là công cuộc bảo vệ chủ quyền của đất nước, đánh thắng chiến tranh xâm lược của các thế lực phản động ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm thất bại mưu toan của các thế lực thù địch phá hoại sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta.… Đọc tiếp

Read more
1927310total sites visits.