Sự dối trá của Vũ Bất Khuất – tên “đầu đất” bàn về lòng yêu nước, thương nòi

Xin nói cho Vũ Bất Khuất biết, lịch sử đã chứng minh sự đúng đắn của con đường cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam thì lịch sử sẽ lại chứng minh điều này. Lòng yêu nước mà y khoe khoang trong bài viết thực chất chỉ là là sự dối trá trơ trẽn mà thôi.

Read more