Xuyên tạc, vu cáo: Trò cũ diễn lại

Đại hội XII của Đảng sắp diễn ra là sự kiện quan trọng thu hút sự chú ý của dư luận trong và ngoài nuớc. Do vậy, chẳng có gì ngạc nhiên khi trên một số trang mạng xuất hiện các bài viết với những lời lẽ xuyên tạc sự thật, trắng trợn bịa đặt, bóp méo bản chất nhiều sự kiện lịch sử cũng như tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở Việt Nam. Điển hình cho những hành động chống đối cực đoan là bài viết với nhan đề: Bảy mươi năm khủng bố. Theo đó, từ khi lãnh đạo cách mạng và giành chính quyền năm 1945 cho đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đã “thường xuyên tổ chức, chỉ huy những cuộc khủng bố, ám sát chính trị, giết hại dân chúng, đồng bào trên quê hương mình… Chưa hết đâu, Việt Nam còn cộng sản thì chắc chắn còn khủng bố”.Vậy tác giả bài viết là ai?… Đọc tiếp

Read more
1941368total sites visits.