Phải chăng Nguyên Thạch “đốm lưỡi” nhưng thiếu “huyền đề”?

Những lời nói trước đây của ông Thiệu đã được chôn vùi vào quá khứ để có một tương lai của dân tộc như hôm nay. Vậy cớ sao Nguyên Thạch cứ cố bới lại, cố xem đó là chân lý?

Read more

Nguyễn Đình Cống kẻ đang sám hối, phản bội ông cha?

Ông Cống đã chuyển hẳn lập trường, đứng và hàng ngũ những kẻ phản bội, phản động để kêu gọi thế hệ trẻ xóa bỏ Đảng, xóa bỏ Chủ nghĩa Mác – Lênin, phủ nhận mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Mọi người đã rõ, đã nhìn ra chân tướng của ông, chính ông Nguyễn Đình Cống và những kẻ như ông mới là những kẻ đang phản bội mục tiêu, lý tưởng cách mạng của nhân dân ta, đang phản bội ông cha ta.

Read more

Tội ác của những kẻ quay lưng, phản bội Đảng, Nhà nước và nhân dân

Trong khi cả nước ta đang yên vui cảnh thanh bình thì một số người đã lợi dụng sự phát triển của hệ thống truyền thông tung ra các luận điệu sai trái, thậm chí cố tình xuyên tạc, bóp méo bản chất các sự kiện lịch sử cách mạng Việt Nam, nhất là những sự kiện, những thắng lợi của cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Read more