Nguyễn Đình Cống vu khống Đảng dùng bạo lực hại dân – Một sự trâng tráo, ngỗ ngược, vô liêm sỉ

Gần đây, một số người lợi dụng sự ra tăng các vụ bạo lực trong xã hội để tung lên mạng những bài viết xuyên tạc học thuyết Mác – Lênin về giai cấp và đấu tranh giai cấp, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với chiêu bài đi tìm nguyên nhân và biện pháp khắc phục nạn bạo lực, họ đã quy chụp rằng, Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin, trong lãnh đạo giành chính quyền, tiến hành chiến tranh, làm cách mạng vô sản, thực hành đấu tranh giai cấp, chuyên chính vô sản và tôn thờ học thuyết duy vật, đã dùng thủ đoạn bạo lực là chủ yếu. Và sự toàn trị của Đảng Cộng sản theo chủ nghĩa Mác – Lênin là nguyên nhân sâu xa dẫn đến sự ra tăng của nạn bạo lực thời gian qua.… Đọc tiếp

Read more
1927295total sites visits.