Luận điệu “chủ thuyết khô cằn” không lừa được ai

Chế độ xã hội ở nước ta – chế độ được xây dựng trên nền tảng chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, là chế độ mà trong đó “nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ”, “Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức”[1]; là chế độ bảo đảm quyền làm chủ trên thực tế của nhân dân trên mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, tinh thần trong một đất nước độc lập, tự do. Mọi công dân đều có quyền tham gia quản lý xã hội một cách trực tiếp, hoặc thông qua người đại diện do mình lựa chọn.

Một chủ thuyết như thế, một chế độ như thế là do con người và vì con người, là chủ thuyết sống động, sinh động, là chủ thuyết nhân văn, nhân đạo, sao lại cố tình quy kết là “khô cằn”, “bắt con người phục vụ chủ thuyết” như sự xuyên tạc trắng trợn của một số người.… Đọc tiếp

Read more

Thế hệ trẻ không xấu xa, đê tiện như Bùi Tín

Tất cả mọi người dân Việt Nam đều biết Bùi Tín là phần tử cơ hội về chính trị, kẻ hèn nhát, đào tẩu và hiện đang sống chui lủi, “tha phương cầu thực” nơi đất khách quê người. Và rất nhiều người trong cộng đồng mạng đều biết đến Bùi Tín là một kẻ bồi bút đê tiện với hàng trăm bài viết có nội dung hết sức phản động chống Đảng, Nhà nước Việt Nam bằng những thủ đoạn hết sức lưu manh và vô liêm sỉ. Lâu nay, Bùi Tín thường lợi dụng việc Đảng, Nhà nước Việt Nam tổ chức những sự kiện chính trị trọng đại để viết bài bịa đặt, xuyên tạc, bôi nhọ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, vu cáo các đồng chí lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác- Lênin, phủ nhận thành tựu của cách mạng và vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Gần đây, trên một trang mạng xã hội có đưa một bài viết với tiêu đề bài khá “giật gân”: “Hồ Chí Minh: nếu cần có một chính đảng thì đó là Đảng Dân tộc Việt Nam” của Trọng Nhân. Trong bài viết này có nhiều “luận điểm” rất cần trao đổi, tranh luận, phản bác, nhưng trong khuôn khổ một bài viết, tôi không đi vào từng luận điểm cụ thể, mà chỉ đi vào những khía cạnh chung hơn đã được Trọng Nhân đề cập trong bài viết của mình.

Đọc nội dung bài viết, xem kỹ các “luận điểm” của Trọng Nhân, có thể thấy ngay nội dung xuyên suốt được thể hiện trong bài viết là đòi đổi tên Đảng (mà theo Trọng Nhân thì nên đổi thành Đảng Dân tộc Việt Nam), đòi thay đổi Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, đòi Đảng Cộng sản Việt Nam từ bỏ Chủ nghĩa Mác – Lê nin và thực hiện chế độ đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.… Đọc tiếp

Read more
1927312total sites visits.