Luận điệu “chủ thuyết khô cằn” không lừa được ai

Cái “khuynh hướng chính trị” nào khác mà các thế lực thu địch vẽ lên chỉ vẫn luẩn quẩn theo kiểu “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”, thực chất, đó là khuynh hướng chính trị tư sản. Đó là khuynh hướng mà lịch sử Việt Nam đã loại bỏ từ lâu, nó càng không thể “phù hợp và bảo vệ Tổ quốc” Việt Nam hiện nay. Đó chỉ là “mong ước” của những kẻ chống lại Tổ quốc, chống nhân dân, chứ chẳng phải là “ý nguyện” của nhân dân ta hiện nay như chúng cố tình bịa đặt.

Read more

Thế hệ trẻ không xấu xa, đê tiện như Bùi Tín

Những đảng viên trẻ tuổi được bầu làm đại biểu dự Đại hội XII của Đảng là những cán bộ ưu tú của Đảng đang kề vai, sát cánh cùng với các thế hệ đảng viên cha anh gánh vác những trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó – họ không phải là loại người đê tiện, vô liêm sỉ như Bùi Tín.

Read more

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Trọng Nhân đã hoàn toàn sai lầm khi đòi đổi tên Đảng, phủ nhận Cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam và đòi Đảng Cộng sản Việt Nam phải từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin! Các “luận điểm” của Trọng Nhân nêu trong bài viết không chỉ phản khoa học, mà còn phản động, nhằm phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, muốn đưa đất nước đi theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Read more
1198024total sites visits.