Điệp khúc “chế độ Dân chủ đa nguyên …”

Thành công tốt đẹp của Đại hội XII của Đảng khẳng định sự đúng đắn và sáng tạo trong đường lối đổi mới đất nước của Đảng ta trong ba thập kỷ qua, chứng minh khả năng lãnh đạo và bản lĩnh chính trị vững vàng của Đảng trên cơ sở những nguyên lý của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh được vận dụng sáng tạo trong thời đại mới. Read more

Tên ông là Thiện Ý, nhưng chẳng hề thiện tâm

Thiện Ý hãy suy xét cho kỹ lưỡng khi phê phán, bác bỏ nền dân chủ ở Việt Nam, đừng vì mục đích bôi nhọ, muốn xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, xóa bỏ chế độ xã hội mà nhân dân ta đang xây dựng mà cố tình bóp méo, xuyên tạc với những luận điệu cũ kỹ, nhàm chán thiếu cơ sở lý luận và thực tiễn như vậy thì không ai có thể đồng tình nghe theo ông cả. Read more

Đào Tăng Dực kém đức, non tài, miệng rộng đến tai, chỉ nói sai, nhảm nhí

Xưa nay, người có tâm, có tầm, có tài tiến cử người hiền tài; kẻ ngu dốt tiến cử loại bất lương. Việc Đào Tăng Dực đề cử những “nhân sĩ” bất lương là vì ông ta cũng một phường với họ đang bịp bợm và “khinh thường sự thông minh của dân Việt”. Read more

Trần Đắng với những trò hề ngu ngốc

Tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin nói chung, triết học Mác - Lênin nói riêng đã được không chỉ các nhà khoa học mác xít tôn vinh, mà còn được chính các học giả chân chính ở các nước tư bản chủ nghĩa thừa nhận; không chỉ được làm sáng tỏ về mặt lý luận mà còn được minh chứng bằng thực tiễn sinh động. Những kẻ cố tình tìm cách phủ nhận nó, thay thế nó chỉ càng tự bộc lộ thêm sự lố bịch, non kém về tri thức của bản thân chúng mà thôi. Read more
2603720total sites visits.