(Video clip) Dấu ấn các kỳ Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam

Kể từ ngày thành lập (3/2/1930) đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội. Mỗi kỳ đại hội của Đảng đều gắn với những giai đoạn lịch sử. Các đại hội của Đảng là dịp tổng kết lý luận và thực tiễn của giai đoạn trước đó; xây dựng và quyết định đường lối lãnh đạo cho giai đoạn tới; đồng thời bầu ra cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng để lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tiếp theo Read more

Sự thật về “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”

Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường, đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước. Đó là nền kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế; có sự quản lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, nhằm mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Read more
2603709total sites visits.