Trung thành với Đảng, với Nhân dân là bản chất của quân đội cách mạng

Quân đội nhân dân Việt Nam là công cụ bạo lực vũ trang, lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam, và phục vụ lợi ích của nhân dân là vấn đề thuộc về bản chất của Quân đội nhân dân Việt Nam, bản chất của quân đội cách mạng. Read more

Điệp khúc “chiêu trò chống Đảng”, phản bội Tổ quốc, chống lại Nhân dân của Bùi Tín

Tôi còn nhớ đã đọc một bài của Bùi Tín trước thềm Đại hội XII của Đảng, chính ông cũng đã cảnh báo: hãy chờ xem sau Đại hội XII, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ bị tan rã??? Giờ thì ông đã sáng mắt ra chưa! Sự đoàn kết, thống nhất, tinh thần dân chủ, thẳng thắn và trí tuệ của Đảng đã được phát huy mạnh mẽ nhất ở Đại hội và Đại hội lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp. Read more