Quyền con người hiến định trong Hiến pháp năm 2013

Việc xác lập quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 cũng như nhiều văn bản pháp luật của nước ta là sự nhất quán, kiên định, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội. Đó là sự kế thừa những giá trị phổ quát và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam. Read more

Ngụy tạo – xảo thuật chống phá bầu cử Quốc hội

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng; sự quản lý điều hành chuẩn xác, hiệu quả của bộ máy nhà nước; sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị; sự ủng hộ, tham gia tích cực, chủ động, trách nhiệm cao của toản dân, nhất định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV của nước ta sẽ thành công tốt đẹp. Read more