Dân chủ, nhân quyền: cái “duyên nợ xấu” của bọn hại dân, chống phá chế độ

Đại biểu Quốc hội là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, nói lên tiếng nói của nhân dân với Đảng, Nhà nước, chứ không phải những đối tượng có hành động hại dân, hại nước, lật đổ chính quyền, lợi dụng dân chủ nhân quyền phá hoại bầu cử. Read more

Đại thắng mùa Xuân 1975 là sự thật, tại sao bà Nguyễn Thu Trâm lại lừa dối lòng mình

Với những suy nghĩ và hành động hòng chống phá quốc gia, dân tộc, quay lưng lại lịch sử, với quê hương đất nước, có khi nào Nguyễn Thu Trâm sờ tay lên trán, tự vấn lương tâm, liệu có còn xứng đáng là một con người chứ đừng nói gì là con dân đất Việt? Read more

Tên ông xưng là Thiện Ý, nhưng tâm của ông là Ác Ý

Thiện Ý lại tung ra những lời lẽ Ác Ý với mục đích vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam và Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là vi hiến và coi thường nhân dân. Vậy sự thật có phải như Thiện Ý rêu rao hay những phát ngôn Ác Ý của y lại vẫn đậm màu dối trá và thiếu hiểu biết như những lần trước? Read more

Nguyễn Trung – Một thành viên của bè lũ “sâu mọt” hại dân, phá Đảng

Nguyễn Trung chỉ là một “thành viên” trong bè lũ “sâu mọt”, đang ngày đêm cố công “tiếp sức” cho các thế lực thù địch ngoại bang, cản trở con đường phát triển đi lên của dân tộc Việt Nam, để đổi lấy những mưu cầu chính trị cá nhân thấp hèn. Chúng ta cần nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đầu tranh, loại trừ những loài “sâu mọt” đó. Read more

Lê Hải Lăng – kẻ thiểu năng, mất trí

Lê Hải Lăng hãy hiểu rằng càng lớn tiếng vu cáo, xuyên tạc sự thật, phủ nhận sạch trơn, đảo ngược trắng đen hòng vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước thì gã và đồng bọn càng tự vạch rõ mưu đồ, mục đích đen tối đáng ghê tởm của gã và đồng bọn mà thôi. Read more

Hỡi Hữu Khuê, đừng làm “trò hề” trước Hiến pháp, pháp luật

Tôi khuyên Hữu Khuê nên học lại Tiếng Việt trước khi đọc Hiến pháp, và cố đọc cho kỹ lưỡng, hiểu cho đúng rồi hãy phát ngôn, nói ý kiến của mình chứ đừng bắt chước các phần tử phản động nói bừa, nói ẩu rồi lẩn tránh bằng cách nói là “tóm tắt ý kiến tham gia bàn thảo của các bạn đọc” thì thiếu thuyết phục quá./. Read more

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh

Trong những năm tới, yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề của thời kỳ phát triển mới đòi hỏi phải đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trọng tâm là kiên quyết, kiên trì tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp từ Trung ương đến cơ sở nghiêm túc, tự giác và có kế hoạch, biện pháp phù hợp để khắc phục sửa chữa những yếu kém, khuyết điểm. Read more

Giải pháp ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch (*)

Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý tập trung thống nhất của Nhà nước, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi chủ trương chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. Read more

Chủ động ngăn chặn, phản bác các thông tin, quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch

Trong thời gian tới, tình hình quốc tế, khu vực và trong nước còn diễn biến phức tạp, đối với sự nghiệp cách mạng nước ta, bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, đã và sẽ còn có diễn biến khó lường với khó khăn, thách thức mới. Trong bối cảnh ấy, các thế lực thù địch sẽ triệt để lợi dụng mọi phương tiện để chống phá. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân Việt Nam phải đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”. Read more

Quyền con người hiến định trong Hiến pháp năm 2013

Việc xác lập quyền làm chủ của Nhân dân trong Hiến pháp năm 2013 cũng như nhiều văn bản pháp luật của nước ta là sự nhất quán, kiên định, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ xã hội. Đó là sự kế thừa những giá trị phổ quát và tiến bộ của nhân loại, phù hợp với điều kiện đặc thù của Việt Nam. Read more