Cơ sở khoa học phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trải qua 30 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới, với đường lối hợp quy luật, hợp lòng dân, đầy tính sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, làm cho công cuộc đổi mới vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn.

Read more

Những điểm mới về khoa học, công nghệ được trình bày trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, Việt Nam có thể đi tắt, đón đầu, phát triển khoa học, công nghệ hiện đại để rút ngắn quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá và khoảng cách phát triển kinh tế so với các nước đi trước, thực hiện được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”

Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về giải quyết mối quan hệ “vừa hợp tác vừa đấu tranh” trong hội nhập quốc tế hiện nay

Quan điểm “vừa hợp tác vừa đấu tranh” trong quá trình hội nhập quốc tế mà Đại hội XII đưa ra cần phải được nghiên cứu, quán triệt một cách sâu sắc, vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp đổi mới đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong xu thế toàn cầu hoá hiện nay.

Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng của nền kinh tế

Nhất quán, phát triển quan điểm phát triển kinh tế tư nhân lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ, để tiếp tục khuyến khích và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã xác định nhiều chủ trương, quan điểm mới về kinh tế tư nhân.

Read more

Vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến”.

Read more

Vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Tiếp tục thực hiện chủ trương chung về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã được xác định từ nhiệm kỳ Đại hội XI, Đại hội XII đã có những phát triển mới về lý luận mang ý nghĩa đột phá, nêu rõ hơn định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Read more