Cơ sở khoa học phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Trải qua 30 năm lãnh đạo công cuộc đổi mới, với đường lối hợp quy luật, hợp lòng dân, đầy tính sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần yêu nước, làm cho công cuộc đổi mới vượt qua biết bao khó khăn, thách thức, giành được những thành tựu to lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh nội lực – sức mạnh đại đoàn kết dân tộc được phát huy cao độ. Khẳng định điều này, Văn kiện Đại hội XII của Đảng viết: “Khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được mở rộng, củng cố và tăng cường…Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động; phát huy ngày càng tốt hơn vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc”.… Đọc tiếp

Read more

Những điểm mới về khoa học, công nghệ được trình bày trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Lần đầu tiên, khoa học, công nghệ được Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng đưa vào một mục riêng (mục VI- Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ), không gộp vào với các vấn đề khác như giáo dục đào tạo, văn hoá, môi trường như trong các Văn kiện Đại hội trước. Việc trình bày thành một mục riêng đã cho thấy tầm quan trọng của khoa học, công nghệ và nhận thức mới của Đảng ta về phát triển khoa học, công nghệ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Cũng về bố cục trình bày, trong tiêu đề mục cũng như trong phần nội dung, Đảng ta thường xuyên sử dụng cụm từ “khoa học, công nghệ” thay cho “khoa học và công nghệ” như trong các văn kiện Đại hội trước.… Đọc tiếp

Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về giải quyết mối quan hệ “vừa hợp tác vừa đấu tranh” trong hội nhập quốc tế hiện nay

Nâng cao hiệu quả hội nhập quốc tế, tiếp tục gia tăng sức mạnh quốc gia, nắm vững và thực hiện đúng đắn quan điểm mà Đại hội XII của Đảng: “hội nhập là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh”, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Đây là luận điểm mới, rất sâu sắc được Đảng bổ sung trong Văn kiện Đại hội XII, có ý nghĩa định hướng, chỉ đạo quá trình hội nhập quốc tế của đất nước ta trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội : kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại… Khẳng định: “hội nhập là quá trình vừa hợp tác vừa đấu tranh” là kết quả sự đổi mới tư duy, sự phân tích sâu sắc tình hình thế giới, khu vực và của đất nước dựa trên sự kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và kinh nghiệm thực tiễn lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cách mạng, đặc biệt là trong thời kỳ đổi mới.… Đọc tiếp

Read more

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân – một động lực quan trọng của nền kinh tế

Nhất quán, phát triển quan điểm phát triển kinh tế tư nhân lâu dài trong suốt thời kỳ quá độ, để tiếp tục khuyến khích và tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế tư nhân, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đảng ta đã xác định nhiều chủ trương, quan điểm mới về kinh tế tư nhân.

Một là, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã có bước phát triển mới, về nhìn nhận vai trò của kinh tế tư nhân, được đông đảo dư luận trong và ngoài nước đánh giá cao. Đại hội khẳng định kinh tế tư nhân là “một động lực quan trọng” trong sự phát triển của đất nước. Trong các kỳ Đại hội trước và nhiều Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương, Đảng ta đã nhiều lần khẳng định kinh tế tư nhân là “một trong những động lực”; tuy nhiên, đây là lần đầu tiên kinh tế tư nhân được xác định là “là một động lực quan trọng của nền kinh tế.” Quan điểm này của Đại hội XII không chỉ là một sự xác nhận vai trò mới của kinh tế tư nhân, mà còn mở ra những cơ hội mới để thành phần kinh tế này phát triển mạnh mẽ hơn trong những năm sắp tới.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã xác định: “Có kế sách ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa; chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và triệt tiêu các nhân tố bất lợi, nhất là các nhân tố bên trong có thể gây ra đột biến”.

Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, theo nghĩa hẹp là bảo vệ ngoài biên giới lãnh thổ; còn theo nghĩa rộng là bao gồm cả bảo vệ Tổ quốc từ bên ngoài lãnh thổ và cả bảo vệ từ trước, phòng ngừa từ trước, chủ động chuẩn bị các điều kiện để bảo vệ Tổ quốc ngay trong thời bình, khi đất nước chưa nguy, lấy việc phòng ngừa từ trước, chuẩn bị  từ trước làm chủ yếu, theo phương châm không phải sử dụng chiến tranh là thượng sách.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

1. Một số chủ trương của Đại hội XII về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế

Tiếp tục thực hiện chủ trương chung về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đã được xác định từ nhiệm kỳ Đại hội XI, Đại hội XII đã có những phát triển mới về lý luận mang ý nghĩa đột phá, nêu rõ hơn định hướng và giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng.

Về định hướng đổi mới mô hình tăng trưởng trong Đại hội XII

Văn kiện Đại hội XII của Đảng xác định phương hướng tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng kết hợp có hiệu quả cao hơn cả sự phát triển kinh tế theo chiều rộng và sự phát triển kinh tế theo chiều sâu: “Mô hình tăng trưởng trong thời gian tới kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu, nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động, ứng dụng tiến bộ khoa học – công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát huy lợi thế so sánh và chủ động hội nhập quốc tế, phát triển nhanh và bền vững (hướng tới các mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên hợp quốc); giải quyết hài hoà giữa mục tiêu trước mắt và lâu dài, giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hoá, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo vệ với môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân”.… Đọc tiếp

Read more
1935081total sites visits.