Xây dựng Đảng về đạo đức – điểm mới trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Nếu như các kỳ Đại hội trước xác định “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức” thì Đại hội XII đưa “đạo đức” cùng với “chính trị, tư tưởng và tổ chức” cấu thành mục tiêu xây dựng Đảng. Cần khẳng định rằng xây dựng Đảng về “đạo đức” – về thực tiễn không phải là điểm mới, vấn đề đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta quan tâm giáo dục, rèn luyện ngay từ những ngày đầu thành lập và trong suốt quá trình xây dựng đảng. Nhưng Đại hội XII là lần đầu tiên ghi nhận, cấu thành “đạo đức” trong mục tiêu xây dựng Đảng “xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức”.Đọc tiếp

Read more
1933322total sites visits.