Phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc – một thành tố quan trọng trong chủ đề Đại hội XII của Đảng

Trong báo cáo chính trị tại Đại hội XII của Đảng, nội dung Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc được trình bày thành mục riêng (Mục XII). Đây là cách trình bày mới so với các văn kiện Đại hội trước đây của Đảng. Với cách trình bày thành một nội dung độc lập, một thành tố quan trọng trong Báo cáo chính trị đã thể hiện: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới được Đảng ta nhận thức và nâng lên tầm cao mới, khẳng định vị trí, vai trò, sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân tộc. Báo cáo chính trị khẳng định: “Đại đoàn kết dân tộc là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam, là động lực và nguồn sức mạnh to lớn trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc.… Đọc tiếp

Read more
1933316total sites visits.