Không thể xuyên tạc ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng đó được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử; sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cùng sự đồng tâm hiệp lực của loài người tiến bộ.

Read more

Những vấn đề mới về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Những phát triển mới về lý luận xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng là kết quả của đổi mới tư duy và tổng kết thực tiễn từ quá trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước nhiều năm qua.

Read more

Hãy cảnh giác trước âm mưu lợi dụng việc cá chết ở miền Trung để phá hoại

Mỗi người dân, đặc biệt là nhân dân miền Trung, trong những ngày này, phải hết sức bình tĩnh, tỉnh táo, kiềm chế, cảnh giác cao độ, không để những kẻ xấu lợi dụng, rủ rê và kích động dẫn đến những hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại với lợi ích của người dân, của dân tộc.

Read more

Càng la làng, càng có tội, hỡi những kẻ chống phá bầu cử Quốc hội khóa XIV

Nguyễn Quang A và đồng đảng của Ông ta đang đi trên con đường phản lại dân tộc bằng những hành vi vô cùng đê tiện, bất chấp sự thật, lẽ phải, đạo lý, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt, con người Việt, ông ta đang tự đánh mất mình, đang biến mình thành kẻ phản bội Tổ quốc, phản bội lại lợi ích của dân tộc. Và như vậy, Bầu cử Quốc hội khóa XIV không có chỗ dành cho kẻ phá hoại như Ông ta.

Read more