Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác – Lênin

Bằng đủ mọi thủ đoạn, những nhà lý luận tư sản ra sức chứng minh rằng “Học thuyết Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, do vậy đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu, thì cũng chẳng thể là khoa học”. Một số phần tử phản động, thù địch với Việt Nam thì coi đây là cơ hội không thể tốt hơn để tuyên truyền chống phá với luận điệu “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây nên không phù hợp với Việt Nam” và việc Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sai lầm, bảo thủ, giáo điều.

Nguồn: Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt NamĐọc tiếp

Read more

Càng chống phá Đảng, bọn cơ hội càng khùng dại, hóa điên

Thời gian gần đây, trước thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; quán triệt, chấp hành và đưa Nghị quyết của Đại hội vào cuộc sống, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam, Đảng đã lãnh đạo kiện toàn một bước nhân sự của bộ máy nhà nước, được toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhất trí, tin tưởng và các nước trên thế giới đồng tình, đánh giá cao, song trên một số trang mạng xã hội các thế lực thù địch đã tán phát các bài viết với những luận điệu cực kỳ phản động rằng: “Cộng sản khinh dân…Đảng cộng sản đã mạo nhận là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của cả dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.… Đọc tiếp

Read more
1933313total sites visits.