Sức sống bất diệt của chủ nghĩa Mác – Lênin

Bằng đủ mọi thủ đoạn, những nhà lý luận tư sản ra sức chứng minh rằng “Học thuyết Mác là sản phẩm của giữa thế kỷ XIX, do vậy đem đặt nó trong bối cảnh thế kỷ XXI nếu không lạc hậu, thì cũng chẳng thể là khoa học”. Một số phần tử phản động, thù địch với Việt Nam thì coi đây là cơ hội không thể tốt hơn để tuyên truyền chống phá với luận điệu “Chủ nghĩa Mác – Lê-nin là ngoại lai, bắt nguồn từ phương Tây nên không phù hợp với Việt Nam” và việc Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kiên định Chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là sai lầm, bảo thủ, giáo điều.

Read more

Càng chống phá Đảng, bọn cơ hội càng khùng dại, hóa điên

Qua thực tiễn cách mạng “lửa thử vàng”, tư duy lý luận, bản lĩnh và trí tuệ của Đảng ta ngày càng phát triển, khẳng định tính đúng đắn, sáng tạo và để lại những mốc son tươi thắm trong từng giai đoạn lịch sử; đặc biệt là việc Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc 30 năm qua.

Read more