Phải chăng chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao nhất của sự tiến hóa của xã hội?

Phủ nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nhân dân Việt Nam là mục tiêu của các thế lực thù địch. Để thực hiện mục tiêu này chúng dùng nhiều thủ đoạn tinh vi thâm độc, trong đó đặc biệt là đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu nhằm phủ nhận chủ nghĩa xã hội khoa học do C.Mác và Ph. Ăngghen sáng lập, đồng thời đi liền với đó là cổ súy, tán dương chủ nghĩa tư bản. Điển hình cho thủ đoạn này là các luận điệu của Tạ Dzu trong bài viết: “Vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam” trên blog danlambao, ngày 25/4/2016.

Trong bài viết của mình, Tạ Dzu đưa ra luận điệu phê phán lý luận hình thái kinh tế – xã hội của C.Mác; cho rằng C.Mác không thấy được quy luật phát triển khách quan của xã hội loài người.… Đọc tiếp

Read more

Sự lẫn lộn trắng đen, phải trái của Tạ Dzu

Như đã thành quy luật, lợi dụng những vấn đề bức xúc của xã hội, các thế lực thù địch tranh thủ đẩy mạnh tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc lý luận Chủ nghĩa Mác – Lênin; chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội ở nước ta. Không nằm ngoài quy luật đó, lợi dụng những bức xúc của nhân dân trước việc đốn bỏ cây xanh ở Hà Nội; cá chết hàng loạt ở vùng biển miền Trung, các thế lực thù địch tăng cường đẩy mạnh hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước bằng nhiều thủ đoạn thâm độc, nham hiểm. Điển hình là bài viết với tiêu đề: “Vấn đề của Đảng Cộng sản Việt Nam” của Tạ Dzu trên Blog Danlambao, ngày 01/05/2016. Nội dung bài viết thể hiện rõ ý đồ đen tối của tác giả bài viết, nhằm phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng của Đảng, đòi xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more
1935091total sites visits.