Phải chăng chủ nghĩa tư bản là đỉnh cao nhất của sự tiến hóa của xã hội?

Thông qua bài viết này, Đức Trung tôi có lời khuyên cho Tạ Dzu: “Quay đầu là bờ” để trở về với chính đạo, nếu không những kẻ như Y cam tâm làm tay sai cho các thế lực thù địch phản dân, hại nước chắc chắn sẽ bị bánh xe lịch sử của dân tộc nghiền nát!

Read more

Sự lẫn lộn trắng đen, phải trái của Tạ Dzu

Sự vu cáo, bịa đặt của Tạ Dzu làm lẫn lộn trắng, đen, phải, trái, duy vật, duy tâm, biện chứng, siêu hình, mục đích cuối cùng là phê phán, phủ nhận Chủ nghĩa Mác – Lênin, nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của các Đảng Cộng sản.

Read more