Tôi sẽ đi bầu cử quốc hội thay cho đồng đội đã hy sinh

Đồng đội, đồng hương,và cô bác, bà con ơi! Tôi và hàng chục triệu người dân Việt Nam yêu Tổ quốc không bao giờ quên công ơn, sự hy sinh xương máu, tuổi xuân, tình yêu, sinh mệnh của mọi người đâu. Tôi sẽ trân trọng cầm là phiếu, thay mặt cho các đồng chí, và bà con, cô bác, chọn lọc chính xác những người có đầy đủ đức, tài, phẩm chất, năng lực tiêu biểu vào các bộ máy của Quốc hội, chính quyền các cấp. Đó là việc làm thiết thực nhất, là sự đền ơn, đáp nghĩa chân chính nhất đối với sự hy sinh cao cả của các đồng chí, anh hùng liệt sỹ và đồng bào. Read more

Tôi và gia đình tôi thật là hạnh phúc được đi bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp

Tôi trào nước mắt sung sướng và rất tin tưởng vào con trai tôi. Chắc chắn thế hệ trẻ sẽ noi gương thế hệ cha anh phấn đấu tốt, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, và Nhân dân giao phó. Không ai, thế lực nào có thể ngăn cản, chống phá cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp. Thắng lợi sẽ thuộc về chúng ta vì chúng ta làm theo lẽ phải, nhân đạo, nhân văn, tất cả vì con người, vì tương lai tươi sáng của Tổ quốc Việt Nam yêu dấu. Read more

Thủ đoạn “không ăn được thì đạp đổ” của bọn cơ hội trong bầu cử Quốc hội khóa XIV

Mọi người dân Việt nam hãy hăng hái đi bầu cử với trách nhiệm cao cả của mình, đồng thời chúng ta phải thực sự nâng cao cảnh giác, chủ động đối phó với sự phá hoại của các thế lực thù địch. Thực hiện đúng như lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc Bầu cử quốc hội đầu tiên năm 1946: “Về mặt chính trị, thì nhân dân dùng lá phiếu mà chống với quân địch. Một lá phiếu cũng có sức lực như một viên đạn… mỗi người đều nên vui vẻ hưởng quyền lợi của một người dân độc lập, tự do”. Read more

Chống phá bầu cử Quốc hội, Hoàng Tư Duy và đồng bọn trong đảng Việt Tân gây thêm nhiều tội ác

Hành động thiết thực nhất để góp phần đập tan âm mưu, thủ đoạn thâm độc của Hoàng Tứ Duy và lãnh tụ của Đảng Việt Tân là mỗi người dân Việt Nam yêu Tổ quốc, yêu đất nước cần chủ động, tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào Chủ nhật ngày 22 tháng 5 năm 2016, làm cho cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp thắng lợi, chọn được những người có đủ đức, đủ tài để đại diện cho nhân dân cả nước, tổ chức, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã đề ra. Read more

Hãy đến Việt Nam mà xem quyền công dân được tự do bầu cử, ứng cử Quốc hội

Chế độ bầu cử hiện hành ở Việt Nam cũng như thực tiễn quá trình giới thiệu cử, ứng cử vào Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021 ở Việt Nam cho thấy, luận điệu cho rằng chế độ bầu cử ở Việt Nam hiện nay không cho công dân thực hiện quyền tự do ứng cử là sự tuyên tạc nhằm mục đích phá hoại bầu cử ở Việt Nam. Chúng ta cần cảnh giác với những luận điệu này. Read more

Đặt niềm tin vào nhân dân, nhất định bầu cử Quốc hội thành công

Từ thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ở nước ta năm 1946 và các kỳ bầu cử quốc hội sau đó đã cho thấy ý chí, nguyện vọng, quyết tâm xây dựng và bảo vệ chế độ mới của tuyệt đại đa số nhân dân Việt Nam; là thắng lợi của tinh thần yêu nước của toàn thể nhân dân Việt Nam phấn đấu cho một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đây là cơ sở để chúng ta tin tưởng vào thắng lợi của bầu cử Quốc hội khóa XIV và hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 ở nước ta mặc dù các thế thực thù địch đang ra sức phá hoại bầu cử. Read more

Cần hiểu đúng công lao của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh du nhập Chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam

Có thể khẳng định rằng, Hồ Chí Minh là người có công lao to lớn trong việc du nhập chủ nghĩa Mác - Lênin vào Việt Nam. Những luận điệu xuyên tạc lịch sử, gán cho Hồ Chí Minh tạo ra cảnh “nồi da nấu thịt”, không chỉ xúc phạm đến Người mà còn phỉ báng đến linh hồn của hàng triệu người Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc trong cách mạng dân tộc dân chủ và trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, và chúng ta cần phải bác bỏ những luận điệu ấy. Read more

Sự xuyên tạc lố bịch của Phạm Đoan Trang

Bằng những luận điệu xuyên tạc về quy trình bầu cử, về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Phạm Đoan Trang cho rằng: “bầu cử Quốc hội chỉ là màn kịch do Đảng đạo diễn toàn diện”. Đúng là một sự xuyên tạc lố bịch! Read more

Lợi dụng vấn đề “bảo vệ môi trường”, bọn phản động lên đường chống phá Quốc hội

Chúng ta cần tỉnh táo, nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực chống đối, nêu cao cảnh giác trước những thông tin bịa đặt trên mạng truyền thông để không mắc mưu, vô tình tiếp tay cho kẻ xấu lợi dụng sự cố môi trường để truyên truyền, kích động gây rối, góp phần to lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giầu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Read more

Kẻ xuyên tạc quyền và nghĩa vụ bầu cử của công dân – Có mắt như mù, có đầu là “củ chuối”

Bên cạnh việc nhận thức đúng về “quyền”, mỗi công dân Việt Nam phải nhận thức đúng về “nghĩa vụ” đối với đất nước. Bởi với mỗi con người, trong mọi hoạt động xã hội thì lợi ích, hưởng thụ bao giờ cũng đi liền với lao động, cống hiến. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định: Quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. Điều đó có nghĩa, công dân có “quyền” bầu cử, đồng thời phải thực hiện “nghĩa vụ” bầu cử. Read more