Đừng lạm dụng tự do ngôn luận trên mạng xã hội

Mạng xã hội vốn là nơi chia sẻ thông tin và tri thức, nơi trao đổi kinh nghiệm về nghề nghiệp, tiêu dùng và hoạt động văn hóa, sáng tạo. Sử dụng mạng xã hội là quyền tự do ngôn luận của công dân đã được hiến định. Nhưng lạm dụng quyền tự do ngôn luận sẽ gây những hệ lụy nghiêm trọng. Với sự phân tích của các chuyên gia, nhà nghiên cứu, chương trình Nhận diện sự thật số 25 với chủ đề “Đừng lạm dụng tự do ngôn luận trên mạng xã hội!” sẽ làm rõ hơn về vấn đề này. Read more

Việt Nam không đi với nước này để chống lại nước kia

Hình ảnh độc lập của chính sách đối ngoại của Việt Nam chủ yếu dựa vào chính sách quốc phòng. Theo đó, Việt Nam thực hiện nghiêm ngặt “nguyên tắc ba không”: không tham gia một hiệp định quân sự và trở thành một đồng minh quân sự với bất kỳ nước nào; không cho phép bất kỳ nước nào lập căn cứ quân sự trên lãnh thổ của mình và không dựa vào bất kỳ nước nào để chống lại một nước khác. Read more

Lật tẩy bộ mặt thật của Nguyễn Trọng Mai

Tự do ngôn luận không đồng nghĩa với phát ngôn tùy tiện, vô trách nhiệm muốn nói gì thì nói. Tự do ngôn luận phải gắn với trách nhiệm công dân, lợi ích cộng đồng và phải phù hợp với những giá trị, chuẩn mực đạo đức xã hội. Điều này thì chắc Nguyễn Trọng Mai đã quá hiểu? Còn nếu như ông cố “quy chụp” cho cái gọi là vi phạm “tự do ngôn luận” thì ông đích thực là người vô tình hoặc cố ý tiếp tay cho các thế lực thù địch phá hoại đất nước. Read more

Sự bịa đặt, vu cáo của Trần Hữu Long

Trần Hữu Long không chỉ âm mưu bôi nhọ nền báo chí cách mạng Việt Nam mà còn tìm cách hạ bệ hình tượng cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Âm mưu đó thật đê hèn và nham hiểm, đòi hỏi mỗi người trong chúng ta phải hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ, vạch trần những luận điệu sai trái, phản động của Trần Hữu Long. Read more

Về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Đại hội XII của Đảng xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực là một trong mười ba định hướng phát triển lớn để hiện thực hoá mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nội dung quan điểm của Đại hội là bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về giáo dục và đào tạo. Read more

Về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá không chỉ đơn giản là tăng thêm tốc độ và tỷ trọng của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế, mà là quá trình chuyển dịch cơ cấu gắn với đổi mới căn bản về khoa học - công nghệ, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Bởi vậy, Đại hội XII của Đảng xác định “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá…gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu” Read more

Về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta

Quan điểm của Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân vừa thể hiện sự tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực hiện phát triển kinh tế tư nhân những năm qua, vừa tạo những đột phá mới về môi trường và điều kiện thuận lợi cho phát triển tương xứng với vị trí, vai trò của kinh tế tư nhân trong bối cảnh tinh thần “quốc gia khởi nghiệp” và sự hội nhập quốc tế của Việt Nam đang diễn ra sâu rộng, mạnh mẽ hiện nay. Read more

Quản lý phát triển xã hội và thực hiện công bằng xã hội

Đại hội XII của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ quản lý phát triển xã hội: “Nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của phát triển xã hội bền vững và quản lý phát triển xã hội đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng, thực hiện các chính sách phù hợp với các giai tầng xã hội; có các giải pháp quản lý hiệu quả để giải quyết hài hoà các quan hệ xã hội, ngăn chặn, giải quyết có hiệu quả những bức xúc, mâu thuẫn có thể dẫn đến xung đột xã hội...Gắn kết chặt chẽ chính sách kinh tế với chính sách xã hội, phát triển kinh tế với nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, bảo đảm để nhân dân được hưởng thụ ngày một tốt hơn thành quả công cuộc đổi mới. Mọi người đều có cơ hội và điều kiện phát triển toàn diện”. Read more

Định hướng phát triển văn hóa Việt Nam

Hệ thống quan điểm của Đảng về lãnh đạo sự nghiệp phát triển văn hoá đã ngày càng được hoàn thiện. Nền văn hoá Việt Nam “tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” - với tính cách một phương diện đời sống xã hội - đã được nhận thức dầy đủ hình hài và vai trò trong xây dựng con người Việt Nam. Đó là bước phát triển theo chiều sâu lý luận văn hoá, cho phép hoàn thiện hệ quan điểm và cụ thể hoá thành chiến lược, thể chế, thiết chế… để phát triển văn hoá Việt Nam xứng với tầm vóc và phát huy được “sức mạnh mềm” của nó trong hội nhập. Read more

Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Đại hội XII của Đảng đã tiếp thu những giá trị tinh hoa của nhân loại và có sự phát triển mới về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đó là, những bước tiến khẳng định bản chất dân chủ xã hội chủ nghĩa của chế độ ta trên cả pháp lý và nhân văn. Read more