Đừng lạm dụng tự do ngôn luận trên mạng xã hội

Internet là một phát minh vĩ đại của nhân loại góp phần tạo nên một “thế giới phẳng” với xa lộ thông tin kết nối toàn cầu. Trên nền tảng đó, các mạng xã hội ra đời. Mạng xã hội vốn là nơi chia sẻ thông tin và tri thức, nơi trao đổi kinh nghiệm về nghề nghiệp, tiêu dùng và hoạt động văn hóa, sáng tạo. Nó trở thành phương tiện hữu dụng chưa từng có của xã hội loài người, dùng nó gần như không tốn tiền, chỉ trả cước sử dụng internet. Mạng xã hội vốn là như vậy và ở phương Tây nó đang là như vậy, nhưng ở Việt Nam nó đang có vấn đề.… Đọc tiếp

Read more

Việt Nam không đi với nước này để chống lại nước kia

Sau chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama, gần đây ở nước ta đã có nhiều ý kiến khác nhau về vấn đề này, làm dấy lên dư luận: liệu Việt Nam có đi theo Mỹ để kiềm chế hoặc chống lại Trung Quốc không? Trong một bài viết mới đây trên tờ Global Times  (Thời báo Hoàn cầu), Tiến sĩ Nguyễn Vũ Tùng, Quyền Giám đốc Học viện Quan hệ Quốc tế Việt Nam đã quả quyết, chuyện này sẽ không  xảy ra.

Như chúng ta đã biết Tổng thống Mỹ Barack Obama là vị Tổng thống thứ ba của Mỹ đến thăm Việt Nam kể từ khi bình thường hóa quan hệ Việt – Mỹ. Sau chuyến thăm được dư luận đánh giá: Tổng thống Barack Obama đã góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ giữa hai quốc gia một thời đã từng là cựu thù của nhau.… Đọc tiếp

Read more

Lật tẩy bộ mặt thật của Nguyễn Trọng Mai

Những ngày qua, trong khi nhân dân cả nước đang xót thương, đau đáu mong đợi, hi vọng tin tức của 9 cán bộ, chiến sỹ trên chiếc máy bay CASA-212, thì Mai Phan Lợi (Trưởng Văn phòng đại diện của Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội, quản trị diễn đàn Nhà báo trẻ) lại dựng lên những giả thuyết đầy dã tâm và sử dụng hai chữ “tan xác” để nói về sự cố máy bay rơi đáng tiếc và thương tâm này. Đây là những phát ngôn bậy bạ, tùy tiện, quy chụp, suy diễn, thiếu căn cứ, gây hoang mang dư luận và xuyên tạc, bôi nhọ, xúc phạm đến danh dự, uy tín của Quân đội nhân dân Việt Nam, gây tổn thương sâu sắc đến gia đình, người thân, đồng đội của những cán bộ, chiến sĩ gặp nạn khi đang làm nhiệm vụ; làm tổn hại đến uy tín của đội ngũ những người làm báo.… Đọc tiếp

Read more

Sự bịa đặt, vu cáo của Trần Hữu Long

Trong bài viết “4 sự thật về báo chí Việt Nam” đăng trên trang mạng Ba Sàm, Trần Hữu Long đã đưa ra những luận điệu sai trái, phản động, bôi nhọ nền báo chí cách mạng Việt Nam và vu cáo, nói xấu Đảng, Nhà nước ta. Trần Hữu Long cho rằng: “ Sự thật Chủ tịch Hồ Chí Minh không đủ điều kiện làm nhà báo Việt Nam hiện nay”. Ông ta viết: “Mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng nếu Chủ tịch Hồ Chí Minh còn sống, ông sẽ không đủ điều kiện được cấp thẻ nhà báo, bất kể lãnh đạo Đảng và nhà nước luôn ca ngợi ông như một nhà báo lớn, thậm chí là người khai sinh ra nền báo chí cách mạng Việt Nam. Lý do rất đơn giản: Hồ Chí Minh không có bằng đại học.Đọc tiếp

Read more

Về giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực

Đại hội XII của Đảng xác định đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực là một trong mười ba định hướng phát triển lớn để hiện thực hoá mục tiêu phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Nội dung quan điểm của Đại hội là bước phát triển mới trong tư duy lý luận của Đảng ta về giáo dục và đào tạo.

Đại hội XII tiếp tục khẳng định: “Giáo dục là quốc sách hàng đầu. Phát triển giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài. Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn.… Đọc tiếp

Read more

Về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức

Trước bối cảnh mới của tình hình thế giới và trong nước, chúng ta thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá không chỉ đơn giản là tăng thêm tốc độ và tỷ trọng của sản xuất công nghiệp trong nền kinh tế, mà là quá trình chuyển dịch cơ cấu gắn với đổi mới căn bản về khoa học – công nghệ, tạo nền tảng cho sự tăng trưởng nhanh, hiệu quả cao và bền vững của toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Bởi vậy, Đại hội XII của Đảng xác định “Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện mô hình công nghiệp hoá, hiện đại hoá…gắn với phát triển kinh tế tri thức, lấy khoa học công nghệ, tri thức và nguồn nhân lực chất lượng cao làm động lực chủ yếu”

Để hiện thực hóa chủ trương nêu trên, cần thực hiện tốt một số vấn đề cơ bản sau:

Một là, bảo đảm sự ổn định chính trị, kinh tế và xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực.Đọc tiếp

Read more

Về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta

Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong Đại hội XII là một trong những nội dung lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với công cuộc đổi mới nói chung, phát triển kinh tế ở nước ta hiện nay nói riêng.

Quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân bao hàm trong đó cả việc tiếp tục khẳng định quan điểm của các Đại hội trước, đồng thời có những nội dung mới về phát triển kinh tế tư nhân. Có thể thấy, quan điểm Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân ở nước ta hiện nay trên một số nội dung cơ bản sau:

Thứ nhất, tiếp tục khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Thực tiễn cho thấy, việc phát triển kinh tế tư nhân trong cơ cấu kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo cách gọi trước đây và nay là trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một chủ trương đúng đắn và nhất quán của Đảng ta kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới.… Đọc tiếp

Read more

Quản lý phát triển xã hội và thực hiện công bằng xã hội

Quản lý phát triển xã hội là một tất yếu khách quan do vai trò không ngang bằng nhau của các hướng phát triển xã hội trong thời điểm hiện tại, do trình độ phát triển, do điều kiện khách quan của việc phát huy vai trò của các yếu tố chi phối đến xu hướng phát triển của xã hội quy định. Kinh nghiệm của các nước phát triển trên thế giới đã chỉ ra rằng quản lý phát triển xã hội là kiểu quản lý có hiệu quả, nó trả lời cho ba vấn đề chủ yếu. Một là, ở thời điểm hiện tại, các vấn đề xã hội và quản lý xã hội nào được ưu tiên; Hai là, xác định mức độ chính xác của các nhu cầu về nguồn lực cần có cho sự phát triển; Ba là, lợi ích của các chương trình, dự án, kế hoạch ưu tiên cho các vấn đề xã hội mang lại.… Đọc tiếp

Read more

Định hướng phát triển văn hóa Việt Nam

Trên cơ sở kế thừa Nghị quyết Trung ương 9 khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ 5 năm tới, Văn kiện Đại hội XII đã xác định tư tưởng chỉ đạo phát triển văn hóa Việt Nam, đó là: “Các cấp, các ngành phải nhận thức đầy đủ và thực hiện có kết quả mục tiêu: Xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân – thiện – mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học. Văn hoá thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.… Đọc tiếp

Read more

Về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự phát triển mới của Đảng ta về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Văn kiện Đại hội XII biểu hiện ở một số nội dung sau đây:

Thứ nhất, Đảng cầm quyền, lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bằng pháp luật.

Đảng ta đã thể chế hoá vai trò, quyền lãnh đạo, địa vị cầm quyền, chế định, hiến định rõ thẩm quyền và trách nhiệm của Đảng. Đảng ta lãnh đạo Nhà nước không có mục đích nào khác là đem lại quyền dân chủ, quyền làm chủ của nhân dân. Đảng lãnh đạo không có nghĩa là áp đặt, ra lệnh, bao biện làm thay công việc của Nhà nước.

Đảng lãnh đạo Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa bằng quan điểm, đường lối chính trị và cầm quyền lãnh đạo bằng pháp luật.… Đọc tiếp

Read more
1926827total sites visits.