Để khoa học công nghệ thực sự là quốc sách hàng đầu

Những quan điểm mới về phát triển khoa học và công nghệ được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng xác định, đã thể hiện sự trung thành và vận dụng đúng đắn sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về vai trò của khoa học và công nghệ đối với sự phát triển của đất nước. Đồng thời, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nhạy bén, tự chủ, sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Những quan điểm trên là một hệ thống đồng bộ, vừa “nâng tầm” của khoa học và công nghệ, vừa đề ra những giải pháp đột phá, cơ bản, lâu dài thúc đẩy khoa học và công nghệ phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững trong giai đoạn mới.

Read more

Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc

Quan điểm của Đảng về kết hợp chặt chẽ giữa quốc phòng và an ninh trên cả phương diện tổ chức lực lượng, xây dựng thế trận và hoạt động thực tiễn, được đặt trong tổng thể chiến lược bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của phương thức đấu tranh bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; đồng thời tạo thuận lợi cho sự phát triển nền an ninh nhân dân. Ngược lại, nền an ninh nhân dân vững chắc là điều kiện để tăng cường sức mạnh quốc phòng, ngăn chặn và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn gây mất an ninh, ổn định chính trị – xã hội của các thế lực thù địch.

Read more