Để góp phần phát triển xanh và bền vững

Đại hội XII của Đảng tiếp tục đưa ra quan điểm về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu với nhiều nội dung mới. Đảng đã đánh giá sát, trúng, chân thực thực trạng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường trong nhiệm kỳ trước. Đảng khẳng định: “Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu có những chuyển biến tích cực” và đây là một trong những thành quả quan trọng thể hiện nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đảng đã thẳng thắn thừa nhận: ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường còn bất cập.

Read more

Vấn đề xây dựng, phát triển con người Việt Nam

Việc bổ sung chuẩn mực giá trị con người Việt Nam của Đảng trong Văn kiện Đại hội XII là thể hiện nhất quán mục tiêu chiến lược, phù hợp với điều kiện, khả năng của đất nước và nhu cầu đòi hỏi của thực tiễn về xây dựng con người mới đang đặt ra; tạo thêm cơ sở khoa học, pháp lý để mọi tổ chức, tập thể, cá nhân vận dụng vào xây dựng chuẩn mực giá trị con người Việt Nam vừa đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cá nhân vừa đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Read more