Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ lý luận khoa học, cách mạng, nhất định sự nghiệp đổi mới thành công

Trong những năm tới đây, mục tiêu chống phá của các thế lực thù địch đối với nước ta trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận không hề thay đổi, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với những âm mưu, thủ đoạn mới nhằm xoá bỏ ảnh hưởng to lớn của chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong đời sống tinh thần của xã hội ta. Xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Truyền bá hệ tư tưởng tư sản phản động, xuyên tạc, hạ thấp, phủ nhận để đi tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với cách mạng Việt Nam, làm sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay

Không phải cho tới hôm nay, cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận mới diễn ra, mà nó đã diễn ra từ nhiều năm trước, với nội dung, hình thức và những biểu hiện khác nhau. Ngay từ khi lý luận của chủ nghĩa xã hội khoa học ra đời, đã lập tức phải đương đầu với sự phê phán, phủ nhận, bôi nhọ, xuyên tạc dưới nhiều hình thức khác nhau của các lực lượng chống cộng, các trào lưu lý luận phi xã hội chủ nghĩa dưới mọi màu sắc.

Trong tình hình mới, thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam, các thế lực thù địch xác định chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận là một mũi đột phá quan trọng hàng đầu. Âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận đối với cách mạng nước ta là nhằm xóa bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, thủ tiêu vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta.… Đọc tiếp

Read more

Khó khăn, thách thức trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Hiện nay, cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đang gặp một số khó khăn, thách thức buộc chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh để vượt qua, đó là:

Cuộc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên trong Đảng, bộ máy Nhà nước hiện nay diễn ra trong điều kiện kinh tế – xã hội đất nước còn tồn tại đan xen giữa cái tốt và cái xấu, tiên tiến và lỗi thời, đan xen các lợi ích.

 Phát triển kinh tế trường với các thành phần kinh tế khác nhau, tất yếu dẫn đến có các lợi ích khác nhau, thậm chí đối lập nhau.… Đọc tiếp

Read more

Hệ lụy của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tư tưởng chỉ đạo hành động. Tư tưởng đúng thì hành động đúng, tư tưởng sai thì hành động sai, “sai một ly là đi một dặm” và nó có thể giết chết một con người, để lại tác hại khôn lường, những hậu quả khó khắc phục cho tập thể, tổ chức và xã hội. Khẳng định vai trò to lớn của tư tưởng, công tác tư tưởng trong quân đội, cán bộ, chiến sĩ ta thường nói “tư tưởng không thông, mang bình tông không nổi” và nhân dân ta cũng thường hay nói “thỏa lương tâm lạng vàng không tiếc”. Điều đó cho thấy, tư tưởng và công tác tư tưởng có vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội và trong quân đội, không thể xem thường dù nó chỉ là những hành vi, dấu hiệu ban đầu và khi nó đã bị thoái hóa, biến chất thì tác hại của nó thật ghê gớm, để lại hậu họa rất khó khắc phục.… Đọc tiếp

Read more

Điều kiện tốt để đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, chúng ta đang có những thuận lợi cơ bản, là điều kiện tốt để chấm dứt hiện tượng này, đó là:

 – Đảng ta kiên cường, dũng cảm trưởng thành trong đấu tranh cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, Tổ quốc và nhân dân, sớm nhận rõ nguy cơ, kiên quyết khắc phục, giữ vững ngọn cờ lãnh đạo. Đảng Cộng sản Việt Nam do lãnh tụ Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, giáo dục, rèn luyện, trải qua hơn 86 năm đấu tranh cách mạng, Đảng luôn khẳng định được vai trò là người lãnh đạo và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.… Đọc tiếp

Read more

Góp phần làm rõ bản chất suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Gần đây, không biết là vô tình hay hữu ý, một số người, kể cả một số học giả có tên tuổi đã cho rằng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở một bộ phận cán bộ, đảng viên là một “tất yếu khách quan” của “chế độ một đảng độc quyền lãnh đạo” và chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa do thiếu dân chủ sinh ra. Họ coi đó là “điều khó tránh khỏi” và “sẽ bị diệt vong”, nếu chúng ta cứ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đi theo con đường xã hội chủ nghĩa, thiếu thiện chí với “sự hợp tác, giúp đỡ” của các nước phương Tây. Thoạt nghe những điều kiến giải của một số người được coi là “cấp tiến”, “có tâm huyết, có trách nhiệm với vận mệnh của quốc gia dân tộc” nêu trên, không ít người dân, kể cả một số người có bằng cấp, học thức, song lại “nhẹ dạ, cả tin”, đã rơi vào hoang mang, dao động; cho rằng, Đảng, Nhà nước ta cần phải đổi mới quyết liệt theo hướng tư bản chủ nghĩa, phải dựa vào phương Tây, học cách xây dựng chế độ dân chủ theo hướng đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập; lấy nó làm động lực phát triển kinh tế – xã hội; làm cho Việt Nam mạnh lên, sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự nó sẽ tiêu vong; không cần phải thành lập ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, hối lộ, chống quan liêu, lãng phí… từ trung ương đến cơ sở; không cần ra nghị quyết, ban bố 19 điều quy định đảng viên không được làm, v.v..… Đọc tiếp

Read more

Tự phê bình và phê bình – liều thuốc hay để chữa trị bệnh suy thoái

Đường lối và tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên là hai vấn đề cực kỳ quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng. Theo đó, có thể sẽ có hai nguy cơ lớn nhất đối với một đảng cầm quyền: Một là, sai lầm về đường lối; hai là, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Nhận thức rõ điều này, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn quan tâm xây dựng đường lối cách mạng đúng đắn và bồi dưỡng, nâng cao tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, đủ sức lãnh đạo toàn dân thực hiện đường lối, nhiệm vụ cách mạng.… Đọc tiếp

Read more

Thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên hiện nay

Muốn phòng chống và khắc phục suy thoái này, cần phải nhận diện đúng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay để “kê đơn”, bốc thuốc cho trúng nhằm chữa khỏi bệnh cứu người. Sở dĩ trong thời gian qua, việc ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái này kém hiệu quả là vì chúng ta chưa nhận diện rõ sự suy thoái đó như thế nào; có lúc nhận định, đánh giá còn thiếu khách quan, chung chung, lờ mờ, thiếu địa chỉ cụ thể, chưa chỉ ra được ai suy thoái, bộ phận nào suy thoái, chưa vạch rõ tính chất và tác hại thực sự của sự suy thoái.

Suy thoái là sự yếu kém, hư hỏng, làm mất dần đi cái tốt, cái tiến bộ, làm tăng dần cái xấu, cái lạc hậu, làm chậm lại quá trình phát triển dẫn đến sự thoái hóa và biến chất của sự vật, hiện tượng, quá trình hay chính bản thân con người và tổ chức xã hội của con người.… Đọc tiếp

Read more

Tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, khi bàn về quyết toán ngân sách 2014, một số đại biểu Quốc hội đã có kiến sâu sắc về sự cần thiết phải tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bởi lẽ, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với quy mô ngày càng lớn, việc đầu tư cho công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với một khối lượng vật chất, tiền của rất lớn. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý được Đảng, Nhà nước giao trọng trách lớn, nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – vấn đề nói và cần làm ngay

Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ tính từ Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 8 nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, Ban Bí thư khóa VII đã chỉ đạo tiến hành tổng kết 20 năm xây dựng Đảng thời kỳ 1975 – 1995; Ban Bí thư khóa IX đã chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới (1996 – 2006), trong đó có phần về xây dựng Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Đại hội XII của Đảng đều nhất quán nhận định: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng không ngừng được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt.… Đọc tiếp

Read more
1948744total sites visits.