Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ lý luận khoa học, cách mạng, nhất định sự nghiệp đổi mới thành công

Chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động, nhất định sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước sẽ thu được nhiều thành tựu to lớn trên mọi lĩnh vực, các quan điểm thù địch, sai trái trong chống phá cách mạng Việt Nam trên lĩnh vực lý luận sẽ càng sớm bị vạch trần bởi tính chất phản khoa học của chúng. Điều đó khẳng định rằng, chẳng có thế lực nào có thể ngăn đường, cản lối quân và dân ta thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Read more

Đấu tranh bảo vệ Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – yêu cầu nhiệm vụ cấp bách hiện nay

Hơn lúc nào hết, việc tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực lý luận nhằm khẳng định, bảo vệ, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào thực tiễn cách mạng Việt Nam, phê phán, bác bỏ các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực lý luận đang trở thành nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, vừa trước mắt, vừa cơ bản lâu dài trong công tác lý luận ở nước ta hiện nay. Read more

Khó khăn, thách thức trong đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Hiện nay, cuộc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay đang gặp một số khó khăn, thách thức buộc chúng ta phải kiên quyết, kiên trì đấu tranh để vượt qua, và đòi hỏi chúng ta không những phải có nhận thức đúng đắn về những điều kiện thuận lợi, khó khăn đó, mà còn cần phải hiểu rõ đặc điểm tồn tại của chúng ở sự đan xen, thường xuyên tác động, chi phối tới “cuộc chiến” đặc biệt này Read more

Hệ lụy của suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Cần hiểu rằng, suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là một cơ thể mang mầm bệnh ghép gồm ba chứng bệnh: suy thoái về tư tưởng chính trị, suy thoái về đạo đức, suy thoái về lối sống; cả ba căn bệnh ấy đều bám kéo nhau, dính chặt trên một cơ thể người bị “lệch chuẩn”; rất khó phân biệt một cách rạch ròi bản chất, nguyên nhân từng loại bệnh. Ai đó chỉ cần mắc một chứng bệnh là lập tức bị lây nhiễm, mắc các chứng bệnh khác. Đương nhiên, ổ bệnh gây mầm vẫn là suy thoái về tư tưởng chính trị xét một cách toàn cục mà nói. Read more

Điều kiện tốt để đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống hiện nay

Để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên hiện nay, chúng ta đang có những thuận lợi cơ bản, là điều kiện tốt để chấm dứt hiện tượng này, đó là sự kiên cường, dũng cảm của Đảng, sự sát cánh của quần chúng cách mạng đông đảo, và sự duy trì có nền nếp công tác tự phê bình và phê bình Read more

Góp phần làm rõ bản chất suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Suy thoái tư tưởng chính trị, về thực chất, là sự phản ánh sai lệch hiện thực khách quan từ việc phai nhạt mục tiêu, lý tưởng cách mạng, xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, do tuyệt đối hóa cái chủ quan, nhìn nhận con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta, những cái tốt, tính ưu việt của chế độ ta bị xuyên tạc trở thành méo mó, thực hư, thật giả, trắng đen lẫn lộn; bị lợi dụng để thực hiện mục đích cá nhân theo kiểu “đục nước béo cò”; biến cái tốt thành xấu, “thẳng thành cong”. Read more

Tự phê bình và phê bình – liều thuốc hay để chữa trị bệnh suy thoái

Suy thoái đang là nhân tố kìm hãm bước tiến của công cuộc đổi mới, là nguy cơ, hiểm họa lớn đe dọa sự sống còn của Đảng và chế độ. Vì vậy, nhận diện thẳng thắn trung thực, đúng đắn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ, đảng viên, làm cơ sở đánh giá đúng đắn thực trạng và xác định các giải pháp đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái ấy có ý nghĩa cấp thiết cả về lý luận và thực tiễn hiện nay. Read more

Thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ở cán bộ, đảng viên hiện nay

Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là sự giảm sút ý chí chiến đấu, phai nhạt lý tưởng, dao động về chính trị, sa sút phẩm chất đạo đức, xuống cấp về lối sống. Hiện nay, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống biểu hiện tính chất, mức độ khác nhau, diễn ra ở các đối tượng khác nhau, từ đảng viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý - đảng viên thường, đến đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý các cấp, kể cả cán bộ cao cấp. Do đó, vấn đề đặt ra cấp bách là cần nhận diện đúng sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống đang diễn ra ở họ. Read more

Tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay là một vấn đề thực sự cần thiết, có vai trò cực kỳ quan trọng trong việc góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng để giữ vững mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Đảng ta, của nhân dân ta: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời, củng cố niềm tin của đội ngũ đảng viên và nhân dân đối với Đảng. Read more

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – vấn đề nói và cần làm ngay

Tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân suy giảm niềm tin đối với Đảng, đối với chế độ xã hội chủ nghĩa hiện nay là vấn đề rất đáng quan tâm, cần phải có giải pháp khắc phục; đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Đây là vấn đề đã và đang nói, nói khá nhiều nhưng quan trọng hơn là làm, làm tốt hơn nữa. Phải coi đó là mệnh lệnh của cuộc sống! Read more