Giải pháp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Công nghiệp hoá, hiện đại hoá là cả một quá trình lâu dài, cần phải được thực hiện thông qua nhiều bước hay nhiều giai đoạn. Tuy nhiên ở nước ta, từ trước đến nay những tư tưởng, quan điểm của Đảng về công nghiệp hoá, hiện đại hoá, về cơ bản, mới chỉ mang tính định hướng chung, lộ trình, bước đi của quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, những nhiệm vụ trọng tâm của từng giai đoạn chưa được xác định rõ ràng. Vì vậy, tại Đại hội lần này, Đảng ta đã có sự bổ sung về việc phân chia các bước đi của công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Đó là: Công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước tiến hành qua ba bước: tạo tiền đề, điều kiện để công nghiệp hoá, hiện đại hoá; đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; và nâng cao chất lượng công nghiệp hoá, hiện đại hoá.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Tại Đại hội XII, quan điểm về công nghiệp hoá, hiện đại hoá phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại tiếp tục có sự bổ sung, phát triển mới cho phù hợp với tình hình của đất nước và xu thế phát triển chung của thế giới, trong đó điều chỉnh về mục tiêu của công nghiệp hoá, hiện đại hoá cho sát với tình hình thực tiễn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng.

Mục tiêu tổng quát trong 5 năm tới (2016 – 2020) được xác định là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; phát triển kinh tế nhanh, bền vững, xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại…

Công nghiệp hoá là quá trình biến đổi về chất của toàn bộ các mặt của đời sống kinh tế – xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Vấn đề quản lý phát triển xã hội và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội

Tại Đại hội XII, Đảng đã xác định những định hướng lớn nhằm thực hiện chủ trương phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Quản lý phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội” là một trong những định hướng lớn đó.

Quản lý phát triển xã hội – tư duy mới của Đảng trong lãnh đạo đất nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các kỳ đại hội trước, Đảng ta đã xác định những nội dung lãnh đạo phát triển xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Đại hội XII của Đảng nhấn mạnh và chỉ ra rằng, để phát xã hội bền vững phải thực hành quản lý phát triển xã hội.… Đọc tiếp

Read more

Đổi mới mục tiêu giáo dục – khâu then chốt trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo

Khâu then chốt trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là đổi mới mục tiêu giáo dục. Đại hội XII đã nâng tầm các quan điểm trong Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương Tám khoá XI, về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo thành Văn kiện Đại hội Đảng. Trong đó, khẳng định: Chuyển mạnh quá trình giáo dục chủ yếu từ trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học. Đây là là một bước chuyển đổi căn bản của giáo dục Việt Nam, hướng vào đổi mới mục tiêu, nhiệm vụ giáo dục. Mục tiêu giáo dục truyền thống chủ yếu là coi trọng trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng, kỹ xảo nghề nghiệp.… Đọc tiếp

Read more
1935105total sites visits.