Tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Tại phiên họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, khi bàn về quyết toán ngân sách 2014, một số đại biểu Quốc hội đã có kiến sâu sắc về sự cần thiết phải tăng sức đề kháng cho cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí. Bởi lẽ, trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mở cửa, hội nhập quốc tế, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước với quy mô ngày càng lớn, việc đầu tư cho công cuộc phát triển đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc với một khối lượng vật chất, tiền của rất lớn. Một bộ phận cán bộ lãnh đạo, quản lý được Đảng, Nhà nước giao trọng trách lớn, nắm giữ khối lượng tài sản, nguồn vốn lớn của tập thể, của Nhà nước.… Đọc tiếp

Read more

Ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống – vấn đề nói và cần làm ngay

Đảng ta luôn quan tâm đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. trong những năm qua, Đảng ta đã có nhiều nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chỉ tính từ Đại hội đại biểu lần thứ VI của Đảng đến nay, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành 8 nghị quyết, Bộ Chính trị đã ban hành 6 nghị quyết chuyên đề về xây dựng Đảng, Ban Bí thư khóa VII đã chỉ đạo tiến hành tổng kết 20 năm xây dựng Đảng thời kỳ 1975 – 1995; Ban Bí thư khóa IX đã chỉ đạo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn 20 năm đổi mới (1996 – 2006), trong đó có phần về xây dựng Đảng.

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và Đại hội XII của Đảng đều nhất quán nhận định: Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã đạt được nhiều kết quả tích cực; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng không ngừng được nâng cao; phương thức lãnh đạo của Đảng không ngừng được đổi mới; vai trò lãnh đạo của Đảng được giữ vững; niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố; đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đã có bước trưởng thành và tiến bộ về nhiều mặt.… Đọc tiếp

Read more
1935106total sites visits.