Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được bồi đắp qua hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước, ngày càng được kế thừa và phát triển cùng tiến trình lịch sử.

Đọc tiếp
Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử

Những ngày gần đây, khi cả nước thực hiện các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thì trên một số mạng xã hội, các phần tử cơ hội về chính trị lại tiếp tục tán phát những bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu chế độ, phản đối chủ trương, đường lối của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Chúng cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại duy nhất cho dân tộc và nền dân chủ chân chính của nhân dân” v.v.. Tóm lại, họ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho một “lực lượng chính trị mới”.

Đọc tiếp
Read more

Hậu quả, tác hại của sự tác động “quái ác”

Hậu quả, tác hại của sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” là rất lớn, là thảm khốc mạnh hơn “bom nguyên tử”. Nó đã để lại hậu quả vô cùng to lớn cho chủ nghĩa xã hội thế giới, cũng như ở Việt Nam; được thực tiễn lịch sử của cuộc đấu tranh giai cấp, đấu tranh dân tộc, đấu tranh ý thức hệ giữa chủ nghĩa tư bản, đế quốc với chủ nghĩa xã hội, cũng như với sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam hàng thập niên qua chứng minh là rất nặng nề. Hậu quả cũng như tác hại đó được thể hiện trên khắp các phương diện của đời sống xã hội; biểu hiện trên một số vấn đề sau:

Thúc đẩy nhanh chóng và tràn lan những nhận thức, tư tưởng chính trị sai lầm, phản động và chống cộng về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản.… Đọc tiếp

Read more

Sự tác động, “bợ đỡ” của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình”

Sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam là vô cùng to lớn với sự tàn phá đặc biệt nguy hiểm. Tiến trình, hệ quả và xu hướng tác động của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” chống phá Việt Nam cũng rất tinh vi, xảo quyệt.

Để nhận biết rõ hơn mối quan hệ giữa hiện tượng quá trình đối lập, chống phá chủ nghĩa xã hội từ bên ngoài với hiện tượng tự thân là thoái hóa, biến chất chủ nghĩa xã hội từ bên trong này, một lần nữa lại phải nhận thức rõ thêm về “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa”, để qua đó mà hiểu sâu sắc hơn về chiều hướng tác động trở lại của nó đối với “diễn biến hòa bình”.… Đọc tiếp

Read more

Thủ đoạn tinh xảo, ác độc của “diễn biến hòa bình”

Với cùng một bản chất, thủ đoạn và chiều hướng, “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cùng làm biến chất con người, tổ chức và chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì vậy, không có lý do gì “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến’, “tự chuyển hóa” không “thống nhất” với nhau về phương thức chuyển hóa con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Thực tiễn của “cộng sinh” giữa chúng hàng thập niên qua có thể khái quát một số cách thức quy định về phương thức của “diễn biến hòa bình” đối với “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như: 1) Làm chuyển biến từ từ và êm thấm nhận thức, tư tưởng, tình cảm và lối sống của người cán bộ, đảng viên, nhân dân chế độ xã hội chủ nghĩa; 2) Làm chuyển từ lượng đến chất của cán bộ, đảng viên, nhân dân đến các tổ chức, lĩnh vực, thiết chế xã hội xã hội chủ nghĩa; 3) Làm chuyển hóa từ bộ phận đến toàn thể chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa… Đây là những phương thức căn bản, thể hiện đúng bản chất thâm độc và hiểm ác của sự tác động làm thoái hóa, biến chất một cách dần dần, theo lối “mưa dầm thấm lâu”, xói mòn từng ít một từ con người đến tổ chức, bộ máy, lĩnh vực và cả chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

“Diễn biến hòa bình” – cái mầm gây họa, sản sinh ra cái ác

Nếu không có “diễn biến hòa bình” có thể sẽ không có “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Có thể nói “diễn biến hòa bình” là cái có trước, sinh ra và quyết định đến âm mưu, thủ đoạn của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Với bản chất phản động, thù địch và chống cộng, song khác với các chiến lược quân sự, chiến tranh xâm lược, bạo động vũ trang, can thiệp quân sự và lật đổ trước đây, chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch lại diễn ra dường như rất “ngọt ngào”, “êm thấm”, “lặng lẽ”, đúng với bản chất và âm mưu, thủ đoạn “phi vũ trang” diễn tiến một cách “hòa bình”, “không tiếng súng” mà rất hiệu quả.… Đọc tiếp

Read more

Nọc độc của “diễn biến hòa bình” đối với “tự diễn biến, tự chuyển hóa”

“Diễn biến hòa bình”và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là kẻ tung, bọn hứng. Trong đó, “diễn biến hòa bình”, xét ở một khía cạnh nào đó, nó quyết định đến đối tượng, phạm vi của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Suy ngẫm về lịch sử và hậu quả của chiến lược “diễn biến hòa bình” do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực phản động gây ra cho chủ nghĩa xã hội thế giới, nhất là với các nước ở Đông Âu và Liên Xô những năm 80, 90 thế kỷ XX đã thấy rõ đối tượng và phạm vi mà chúng tác động đến rất rộng lớn, cả ở tầm vĩ mô và vi mô của chủ nghĩa xã hội với tính cách là một chế độ nhà nước hay một hệ thống xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Đập nát “diễn biến hòa bình” thì cái đuôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rụng, rơi

“Diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” có quan hệ chặt chẽ với nhau. Về thực chất, đây là mối quan hệ tác động qua lại giữa các hiện tượng, hành động tiêu cực, phản động, phản tiến bộ. Chúng quan hệ, tác động cùng chiều, cùng hướng, cùng làm ảnh hưởng, xấu đi và tổn hại đến con người và sự nghiệp cách mạng ở Việt Nam. Nói một cách khác, “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến” là quan hệ của những mặt đối lập, phản tiến bộ, đi ngược, phản lại chủ nghĩa xã hội, gây nguy hại cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động, cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.… Đọc tiếp

Read more

Chủ động phòng chống việc lợi dụng “biểu tình ôn hòa” gây rối, chống phá Việt Nam

Nghiên cứu, nhận diện thật rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong việc lợi dụng vấn đề môi sinh, môi trường để kích động quần chúng nhân dân tham gia “biểu tình ôn hòa” là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không để quần chúng nhân dân bị lôi kéo, vung phí lòng yêu nước do mắc mưu địch. Cần chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng từ sớm, từ xa, từ khi các vụ việc chưa xảy ra. Trong tình hình hiện nay, chúng ta cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề sau.

Nâng cao ý thức cảnh giác, làm tốt việc phân tích, đánh giá, nắm bắt, nhận diện đúng đối tượng, diễn biến của tình hình, có biện pháp hữu hiệu để kịp thời phòng ngừa, ngăn chặn, vô hiệu hóa mọi âm mưu, thủ đoạn tổ chức “biểu tình ôn hòa” của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị; không để xảy ra những sự cố bất thường, ngoài dự báo.Đọc tiếp

Read more

Đằng sau sự vu khống, xuyên tạc, chống phá Việt Nam

Để thực hiện mưu đồ xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị đã và đang dùng các kiểu xảo mới vô cùng thâm độc và trắng trợn để chống phá Việt Nam. Chúng tung lên mạng xã hội những “kịch bản vụng về” do chúng dàn dựng rất thô bỉ nhằm buộc tội Đảng và Nhà nước ta “thờ ơ”, “bỏ rơi dân chúng”,  “vô cảm” trước nỗi đau, sự thiệt hại về vật chất, tinh thần của ngư dân, v.v.. Ẩn đằng sau các các hành động sai trái, nhất là các cuộc “biểu tình ôn hòa” quy mô lớn, các thế lực thù địch muốn “nhen nhóm ngọn lửa để đốt cháy rừng”, từ đó tiến hành “bạo động vũ trang”, “bạo loạn chính trị” có tổ chức do một số “nhân vật”, tổ chức giấu mặt, đứng đằng sau các cuộc “biểu tình ôn hòa” ấy chỉ đạo, đầu tư phương tiện, cung cấp kinh phí, bày mưu, tính kế, hối thúc kẻ xấu làm càn với trợ giúp có mặc cả, có điều kiện, ….… Đọc tiếp

Read more
1926850total sites visits.