Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới

71 năm trôi qua, nhưng đại đoàn kết toàn dân tộc và vận dụng bài học lịch sử đó trong những giai đoạn cách mạng tiếp theo luôn được Đảng ta coi là một trong những vấn đề có ý nghĩa quan trọng hàng đầu. Đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được khơi dậy và phát huy trên tinh thần đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước và của nhân dân lên trước hết; lấy đó làm cơ sở để xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng, đối ngoại... Read more

Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo Nhà nước và xã hội là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử

Những ngày gần đây, khi cả nước thực hiện các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 thì trên một số mạng xã hội, các phần tử cơ hội về chính trị lại tiếp tục tán phát những bài viết có nội dung tuyên truyền, nói xấu chế độ, phản đối chủ trương, đường lối của Đảng, đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội. Chúng cho rằng: “Đảng Cộng sản Việt Nam là trở ngại duy nhất cho dân tộc và nền dân chủ chân chính của nhân dân” v.v.. Tóm lại, họ muốn Đảng Cộng sản Việt Nam thôi giữ vai trò lãnh đạo Nhà nước và xã hội Việt Nam, nhường quyền lãnh đạo dân tộc cho một “lực lượng chính trị mới”. Read more

Hậu quả, tác hại của sự tác động “quái ác”

Hậu quả, tác hại của sự tác động trở lại của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình” là: Nó thúc đẩy nhanh chóng và tràn lan những nhận thức, tư tưởng chính trị sai lầm, phản động và chống cộng về chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản; Làm hư hỏng, thoái hóa và biến chất nhanh hơn con người, đội ngũ cán bộ, đảng viên, các giai cấp, tầng lớp nhân dân dưới chế độ xã hội chủ nghĩa; Đẩy nhanh sự chệch hướng xã hội chủ nghĩa, hướng lái các lĩnh vực, thiết chế và luật pháp xã hội theo định hướng tư bản chủ nghĩa; Nhanh chóng kích thích, làm suy thoái, biến dạng, đổ vỡ từng mảng hoặc sụp đổ toàn bộ hệ thống tổ chức chính trị, xã hội và đoàn thể dưới chủ nghĩa xã hội; Làm đảo lộn trật tự, tiến trình phát triển hợp quy luật của xã hội loài người. Read more

Sự tác động, “bợ đỡ” của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đối với “diễn biến hòa bình”

Từ thực tiễn lịch sử và sự đúc kết nhận biết về chúng, người ta có thể phân biệt được rằng, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” không phải là “diễn biến hòa bình”. Nó là sự suy thoái, thoái hóa, biến chất của một phần, một bộ phận bên trong của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa trong quá trình vận động và phát triển đi lên của con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Nói các khác, đó là sự vận động thụt lùi, sự tự đào thải những cái không còn đúng, không phù hợp với tiến trình, quy luật vận động, phát triển của chính con người và chế độ xã hội chủ nghĩa. Read more

Thủ đoạn tinh xảo, ác độc của “diễn biến hòa bình”

“Chiến lược “diễn biến hòa bình” là sản phẩm của chủ nghĩa tư bản, đế quốc - một hình thức chiến tranh mới nhằm ngăn chặn tiến tới xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa, bằng các hình thức chiến tranh cổ truyền trước đây không thực hiện được. Nay bản chất, mục tiêu và ý đồ chiến lược của nó không hề thay đổi, song hình thức, biện pháp và phương tiện thì có sự đổi thay. Với bản chất đó, từ thực tiễn hàng thập niên qua, cho thấy “diễn biến hòa bình” đã quy định một số hình thức, biện pháp và phương tiện để thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nội bộ ta. Read more

“Diễn biến hòa bình” – cái mầm gây họa, sản sinh ra cái ác

Nhằm mục tiêu lật đổ và tiêu diệt chủ nghĩa xã hội thế giới, chủ nghĩa đế quốc, các lực lượng phản động thù địch không từ bỏ bất cứ một phương thức, thủ đoạn thâm độc, nham hiểm nào. Để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, chúng luôn cần đến, nhờ cậy và chỉ đạo luôn cả các phương thức và hình thức biểu hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” từ bên trong các nước và chế độ xã hội đối lập với chúng. Tính chất quyết định của “diễn biến hòa bình” về phương thức, hình thức, biện pháp, phương tiện thực hiện của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được thể hiện trên các vấn đề sau. Read more

Nọc độc của “diễn biến hòa bình” đối với “tự diễn biến, tự chuyển hóa”

Thực tiễn và lý luận cho thấy, “diễn biến hòa bình” đã quy định đến cả đối tượng và phạm vi của “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cả ở tầm vĩ mô và vi mô của chế độ xã hội chủ nghĩa. Đối tượng của “tự diễn biến”, “tự chuyển” càng cao, phạm vi càng sâu rộng thì mục đích, âm mưu, thủ đoạn của “diễn biến hòa bình” càng mau chóng được thực hiện, đôi khi chỉ là một sớm một chiều hay bằng chỉ bằng một cơn “địa chấn chính trị”, một cuộc bạo loạn với ngòi nổ nhỏ từ cơ sở sẽ gây nên hậu quả to lớn. Read more

Đập nát “diễn biến hòa bình” thì cái đuôi “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” rụng, rơi

“Diễn biến hòa bình” tác động, chỉ đạo, dẫn dắt, định hướng và lôi kéo quá trình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” đi vào quỹ đạo chống cộng của nó. “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” mà trước hết là về tư tưởng chính trị của một bộ phận cá nhân hay tổ chức sớm muộn ắt sẽ rơi vào quỹ đạo, tiệm tiến đến bản chất thù địch, chống cộng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của “diễn biến hòa bình” mà chủ nghĩa đế quốc, phản động và các lực lượng thù địch đưa đến. Sự thoát ly, từ bỏ mục tiêu, lý tưởng của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản tiến đến quỹ đạo của chủ nghĩa chống cộng, rơi vào lập trường cá nhân của giai cấp tư sản của quá trình, hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là không thể tránh khỏi và tất yếu như nhau. Read more

Chủ động phòng chống việc lợi dụng “biểu tình ôn hòa” gây rối, chống phá Việt Nam

Nghiên cứu, nhận diện thật rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị trong việc lợi dụng vấn đề môi sinh, môi trường để kích động quần chúng nhân dân tham gia “biểu tình ôn hòa” là vấn đề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không để quần chúng nhân dân bị lôi kéo, vung phí lòng yêu nước do mắc mưu địch. Cần chủ động đấu tranh phòng ngừa, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng từ sớm, từ xa, từ khi các vụ việc chưa xảy ra. Read more

Đằng sau sự vu khống, xuyên tạc, chống phá Việt Nam

Thực tế chỉ ra rằng, không bao giờ các thế lực thù địch quan tâm, chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân ta, chúng không hề tốt bụng, nhân đạo đến mức đem tiền của đến để cứu dân, thực hiện nhân đạo như một bộ phận người dân đang nghĩ. Sẽ là sai lầm lớn nếu ai đó vẫn cứ khư khư bám giữ nếp nghĩ, rằng các thế lực thù địch đang thực hiện hành vi nhân đạo, “vì nước, vì dân, vì môi trường, vì biển đảo quê hương, vì sự bình yên của Tổ quốc. Read more