Sự nghiệp đổi mới cần có chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh soi sáng, dẫn đường

Ở nước ta, vào đầu thế kỷ XX, trong bối cảnh sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn, bế tắc về đường lối, khủng hoảng về lực lượng lãnh đạo, “tưởng chừng như không có đường ra”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đến với chủ nghĩa Mác – Lênin, trở thành người cộng sản Việt Nam đầu tiên và nhận thức sâu sắc rằng, chỉ có chủ nghĩa Mác – Lênin là “chủ nghĩa chân chính nhất, chắc chắn nhất, cách mạng nhất”. Và Người đã chỉ rõ: muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản. Chính sự lựa chọn của Người đã đặt cách mạng Việt Nam vào trong dòng chảy của phong trào cách mạng thế giới, vừa phù hợp với xu thế phát triển tất yếu của thời đại, vừa đáp ứng nguyện vọng và khát vọng cháy bỏng của nhân dân ta trên con đường đi tới ấm no hạnh phúc.… Đọc tiếp

Read more
1935084total sites visits.