Để góp phần đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng, chúng ta cần thực hiện tốt một số giải pháp sau đây.

Một là, phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đọc tiếp