Ai vì dân, ai hại dân, hại nước?

Đảng và Nhà nước ta luôn “lấy dân là gốc”, “đặt quyền lợi của nhân dân lên trên hết”, “tuân theo ý chí và nguyện vọng của nhân dân”. Vì có nhân dân mới có đất nước, đất nước có bởi nhờ dân, đất nước là của dân, vận mệnh đất nước do dân quyết định. Dân là gốc rễ của đất nước, hợp lòng dân, ý dân thì cân bằng, giang sơn không nghiêng ngả. Nhân dân chính là chỗ dựa cho Đảng, trí tuệ của nhân dân là cái mà Đảng dựa vào. Read more