Đừng nhiễm độc, loạn chí bởi cái xấu xa trên không gian mạng

Cuộc đấu tranh nhằm chống lại các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng hiện nay bản thân tự nó đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần được nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn. Để chủ động đấu tranh phòng, chống có hiệu quả các quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng, cần tăng cường quản lý của Nhà nước và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với các hoạt động chống phá của thế lực thù địch trên không gian mạng, và đồng thời chủ động vạch trần tính chất phản động, xuyên tạc của các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng. Read more