Nhờ Cách mạng tháng Tám năm 1945, chúng ta mới có cuộc sống ngày nay

Thực tiễn lịch sử đã chứng minh thành công của Cách mạng Tháng Tám năm 1945 bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, song vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố chủ quan có ý nghĩa quyết định. Vì vậy, những luận điệu cố tình phủ nhận, xuyên tạc lịch sử của Nguyễn Lộc Yên là hành động của kẻ phản động, với mưu đồ xấu nhằm chống đối, phủ nhận vai trò to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng Cộng sản Việt Nam, phá hoại sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta.

Read more

Thêm một tội ác của Phạm Trần

Mong Phạm Trần trước khi nói, viết cần tỉnh táo suy nghĩ kỹ, nếu Phạm Trần là một công dân có trách nhiệm với đất nước, với nhân dân, hãy có thái độ tích cực, có trách nhiệm tham gia đóng góp xây dựng, hoàn thiện luật. Không nên đổi trắng, thay đen, tìm mọi cách để xuyên tạc, bóp méo sự thật, phá hoại sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân.

Read more
1549525total sites visits.