Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn chỉ rõ về những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị và đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức đồng tình, ủng hộ quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” để Đảng ta trong sạch, vững mạnh, đáp ứng lòng mong đợi của cán bộ, đảng viên và nhân dân Read more

Nhận diện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và giải pháp đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi

Vấn đề “tự diễn biến”, xét theo chiều hướng tiêu cực là sự suy giảm, suy thoái về mặt chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống dẫn đến “tự chuyển hóa” trong tổ chức, con người, trước hết là trong tổ chức Đảng, tổ chức bộ máy nhà nước, trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đã từng diễn ra ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu Read more

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội, là người dẫn dắt dân tộc Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Nếu Đảng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” thì sẽ dẫn tới sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa. Do đó, vấn đề cấp bách hiện nay là phải tăng cường các giải pháp hữu hiệu để đẩy lùi nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Read more
2604196total sites visits.