Lộ nguyên hình kẻ hại dân, hại nước

Xuyên tạc lịch sử, bịa đặt, bôi nhọ Đảng cộng sản Việt Nam, nói xấu lãnh tụ của Đảng và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thủ đoạn thâm độc và đê hèn của những kẻ phản bội đất nước. Một trong những kẻ đó là Nguyễn Lộc Yên, với những luận điệu bịa đặt, bóp méo trắng trợn trên “Danlambao” với tít đề “Cớ sao chế độ Cộng sản, dân ai oán khắp nơi”.

 Trong bài viết, Nguyễn Lộc Yên nghĩ rằng: càng bóp méo, bịa đặt, xuyên tạc sự thật bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Y cho rằng: “Dân oán thán đã lầm lỡ để VC cướp chính quyền”. Sự bịa đặt của y nhằm đánh tráo khái niệm, hòng lừa bịp người dân. Bởi vì, người dân bình thường, ai cũng rõ nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng đã đứng lên đập tan chính quyền thực dân, phong kiến đại diện cho những kẻ tay sai, bán nước hại dân, để xây dựng Nhà nước của dân, do dân và vì dân – Nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.… Đọc tiếp

Read more
1932512total sites visits.