Phê phán sự định kiến của Định Thiên về Phật giáo Việt Nam

Nhắc để Định Thiên hiểu rằng, Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo. Quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt theo hiến chương, điều lệ của tổ chức tôn giáo đã được Nhà nước công nhận, theo quy định của pháp luật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Read more

Phạm Trần lại gây thêm tội lỗi

Không thể nói Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII của Đảng Cộng sản Việt Nam về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là không thể thực hiện được. Những luận điệu sai trái, thù địch mang đầy tính thù hằn, kích động của Phạm Trần không thể làm lung lạc niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Read more
2603749total sites visits.