Diễn kịch, làm hề – một kiểu làm thuê kiếm sống của bọn phản động

Các phần tử phản động âm mưu xúi giục giáo dân lật đổ chế độ ở Việt Nam, đi ngược với lời dăn dạy trong giáo lý của tôn giáo. Nhân dân ta hãy cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, những trò hề, diễn kịch của các phần tử phản động, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Read more
2858877total sites visits.