Chiêu trò “mượn gió bẻ măng” của những kẻ “chỉ nhìn cây mà không thấy rừng”

Ngay sau khi Hội nghị Trung ương 4 khoá XII kết thúc, trên các trang mạng xã hội, các thế lực thù địch, cơ hội chính trị tìm cách xuyên tạc, vu cáo nói xấu Đảng Cộng sản Việt Nam nhằm chia rẽ nhân dân Việt Nam với Đảng, kích động nhân dân Việt Nam chống phá đường lối lãnh đạo của Đảng.

Các lực lượng phản động cả trong nước và nước ngoài đã lợi dụng triệt để sự thẳng thắn và nghiêm túc thừa nhận khuyết điểm của Đảng Cộng sản khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng công khai trên các phương tiện truyền thông rằng “tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hoá vẫn chưa được ngăn chặn, đẩy lùi, có mặt còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, có thể gây ra những hậu quả khôn lường” để tìm cách xuyên tạc, chống phá.… Đọc tiếp

Read more
1933413total sites visits.