Cảnh giác với “tác dụng phụ” từ quan điểm của Nguyễn Đình Cống

Những luận điệu của Nguyễn Đình Cống là những loại nấm độc rất nguy hiểm mà thoáng trông lại thấy có vẻ hấp dẫn. Vì vậy, chúng ta phải luôn cảnh giác trước “tác dụng phụ” từ quan điểm của Nguyễn Đình Cống – một nhân vật luôn ra sức chống đối chế độ xã hội chủ nghĩa, chống đối Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, không từ một thủ đoạn nào trong những năm qua, hiện nay và cả những năm tới.

Read more

Cảnh giác và đấu tranh với luận điệu bịa đặt, dựng chuyện

Những năm gần đây, một thủ đoạn mà các thế lực xấu, thù địch với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam thường tiến hành là khai thác một số hiện tượng rồi suy đoán, bịa đặt, dựng chuyện để đưa lên in-tơ-nét. Vì thế, cảnh giác, tỉnh táo đấu tranh với thông tin loại này trở thành một yêu cầu cấp bách trong cuộc đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị.

Read more